Avanza

Underrubriker

torsdag 30 januari 2020

Latour startar 2020 med ytterligare förvärv
Latour är ett av mina basinnehav i aktieportföljen och utgör ett av de sex investmentbolagen som jag har i fonden Stojko Invest Investmentbolag. Det jag gillar med Latour, förutom den historiskt fina utvecklingen, är att de jobbar aktivt med sin onoterade del och förvärvar löpande nya spännande bolag.

Nu, sista vecka i januari, har de slagit till med ytterligare två förvärv till den onoterade delen. Det första bolaget som förvärvas är det spanska bolaget Batec Mobility S.L. Det är en ledande tillverkare av elektriska drivaggregat för manuella rullstolar på den globala Mobility Rehab-marknaden. Förvärvet görs i dotterbolaget MS Group AB, tidigare REAC Group AB, som är en del av Latour Industries.

Totalt sett omsätter Batec Mobility 4,8 miljoner EUR på årsbasis och har 41 anställda. De produkter som bolaget säljer möjliggör en större frihet för användaren och med hjälp av den elektriska påhängsmotorn kan användaren snabbt ta sig fram längre sträckor, även om de har kraftigare lutningar och ojämna underlag.Mauritz Sahlin, VD för MS Group, kommenterar förvärvet med:

"Förvärvet utökar MS Groups produktsortiment och skapar en bra bas för ytterligare tillväxt i ett intressant och dynamiskt marknadssegment."Det andra bolaget som förvärvas är den holländska bolaget Daan Holding B.V, som äger EMMA Safety Footwear B.V. Som ett första steg förvärvar man 80% av aktier i Daan Holding, men fram till första kvartalet 2023 kommer man att uppnå ett 100-ig ägande i Daan Holding. Detta förvärv görs av Hultafors Group direkt och inte av något dotterbolag inom den gruppen.

Omsättningen för EMMA Safety Footwear, som är ett ledande europeiskt bolag inom skyddsskor med fokus på centrala Europa, uppgår till 23 miljoner EUR på årsbasis och med en lönsamhetsnivå i linje med Hultafors strategiska målsättning, vilket innebär en rörelsemarginal på över 10%. Totalt sett har EMMA cirka 140 anställda och har byggt en ny modern fabrik för produktion av skyddsskor i Kerkrade, Nederländerna.Syftet med förvärvet är för att stärka Hultafors Groups position inom personlig skyddsutrustning i Europa och Nordamerika. VD Ole Kristian Jødahl kommenterar förvärvet så här:

"Vi är övertygade om att EMMA kommer att utgöra ett mycket bra komplement till vår existerande affär inom skyddsskor utifrån flera perspektiv, inte minst kopplat till deras produktportfölj och den geografiska- och kundsegmentsspecifika närvaron de har. Vi är också exalterade över de resultat som EMMA uppnått inom hållbarhetsområdet, exempelvis genom sitt cirkulära koncept och innovativa återvinningssystem."

En effekt av detta förvärv är dock att den förväntade nettoskulden (exklusive IFRS 16) kommer att öka jämfört med den senaste nettoskulden som rapporterats per sista september 2019. Den uppgick till 5,7 miljarder SEK. Jag tycker om när de är så tydliga, för att då vet man att när Q1 rapporten för 2020 kommer, så kommer detta förvärv att ligga bakom en del av förändringen av nettoskulden. Sedan får man se om den totala skulden ökat eller inte.

Själv tycker jag att dessa två förvärv verkar jättespännande och bra komplement till befintliga bolag inom Latours onoterade del. Jag gillar också att Latour har en förmåga att hitta och sedan köpa alla dessa mindre, men lönsamma bolag, för att på så sätt växa sin industrirörelse. Fortsätter 2020 så, kommer det blir ett fint år för Latour. Ända nackdelen är att aktien handlas till en hög substanspremie så jag avvaktar med ytterligare köp.

Finns Latour också din aktieportfölj?
Europris växer snabbare än marknaden och höjer utdelningen

Idag kom Europris med sin Q4 rapport för 2019. Bolaget är först ut av mina fyra case. Det bolag som jag tror på lite extra och har en större investering i. Glädjande var att även i det fjärde kvartalet växer man omsättningen snabbare än den underliggande marknaden och att man höjer utdelningen. Själva kvartalet kan sammanfattas med:

 • Omsättningen ökade med 3,3% till 1 899 (1 839) miljoner NOK 
 • Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 1,1% (7%)
 • Bruttovinsten steg med 7,4% till 857 (798) miljoner NOK
 • Bruttomarginalen ökade till 45,1% från 43,4%
 • Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 330 (304) miljoner NOK
 • Justerad vinst sjönk till 217 (224) miljoner NOK

Minskningen i vinsten för kvartalet beror på att bolaget påverkats negativt av en orealiserad förlust från sin hedging på 19 miljoner NOK. Samma kvartal hade man en orealiserad vinst på 17 miljoner NOK.

Under kvartalet har man också ordnat med nya krediter, som löper på 3 år med option på förlängning ytterligare 1 år. Räntekostnaderna kommer dock att öka på grund av en uppgång i den rörliga ränta och uppgå till cirka 15 miljoner NOK per år.

Förvärvet av de 20% i Runsvensgruppen (äger ÖoB) slutbetalades med egna aktier i december. Under 2020 har Europris en option på att förvärva de resterande 80%:en.


Ser man istället till hela året 2019 kan det sammanfattas med:

 1. Omsättningen ökade med 7,2% till 6 234 (5 817) miljoner NOK 
 2. Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 4,4% (5,3%)
 3. Bruttovinsten steg med 8,1% till 2 711 (2 507) miljoner NOK
 4. Bruttomarginalen ökade till 43,5% från 43,1%
 5. Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 1 133 (666) miljoner NOK
 6. Justerad vinst sjönk till 390 (429) miljoner NOK
 7. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,95 (1,85) NOK, en ökning med 5,4%

Under året har man öppnat 6 nya butiker och tagit över 4 franchisebutiker. I siffrorna för 2018 har det inte gjorts någon justering för den nya redovisningsstandarden IFRS16 avseende leasing. Effekten i resultaträkningen är att man numera a) skriver av på sina leasingtillgångar istället för att kostnadsföra leasingavgiften samtidigt som b) man betalar en ränta på den framtida leasingskuld man har.

Effekten av a) är att kostnaden flyttas från övriga rörelsekostnader till avskrivningsraden. Det är därför det i siffrorna blir ett väldigt mycket bättre EDITDA-resultat än för 2018. Samtidigt när man tittar på raden för avskrivningar i år, blir dessa väldigt mycket högre. För Europris rör det sig om cirka 410-450 miljoner NOK som har bytt plats i resultaträkningen.

Effekten av b) är att man tvingas betala en räntekostnad på sin framtida leasingskuld och det drabbar finansnettot. För 2019 rör det sig om cirka 47 miljoner NOK. Om man inte hade haft denna redovisningsstandard skulle vinsten uppgå till 437 miljoner NOK att jämföra mot de 429 miljoner NOK för 2018.

2020 blir det lättare att följa med i hur det går för bolaget eftersom jämförelsesiffrorna är påverkade av införandet av IFRS16. Själv tycker jag att det hade varit på sin plats att Europris räknat om 2018 års siffror som om man hade haft IFRS16 redan då. Det blir lättare för oss investerare. Nu måste man själv hålla på och justera för att få till en vettig jämförelse.

Vidare, vad gäller IFRS16, påverkar det också balansräkningen både på tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan bokar man in värdet av rätten att använda leasingtillgångarna och på skuldsidan motsvarande som framtida leasingskuld. Totalt rör det sig om cirka 2,4 miljarder NOK per sista december 2019. Nettomässigt tar det i princip ut varandra, men effekten blir att bolagets nyckeltal Net debt/justerad EBITDA ökar från cirka 1,8 till 2,7.

Mina tankar om rapporten


För det första glädjer det mig att Europris även detta kvartal fortsätter att växa snabbare än marknaden. Det känns som ett styrkebesked. Intressant är att säsongseffekter och när stora helger inträffar, får en märkbar påverkan på försäljningen. Att siffrorna för Q1 och Q2 svänger kraftigt beroende på i vilket kvartal påsken inträffar är sedan länge känt, vilket gör att det är mer intressant att jämföra halvår mot halvår.

Men det jag inte kände till var att beroende på när Black Friday och helgen kring första advent inträffar, också får en betydelse. Förra året skedde dessa två stora shoppingtillfällen i efterföljande veckor medan det i år inföll i samma vecka. Effekten blev en negativ påverkan på försäljningen. Men fördelen är att 2020 och 2021 kommer dessa två tillfällen inträffa under samma vecka, så det borde då inte påverka försäljningen negativt.

Totalt sett är ändå 2019 ett ok år, även om det känns som en viss avmattning i det fjärde kvartalet. Nu ska man komma ihåg att 2018 var ett väldigt starkt år, så det är tuffa jämförelsetal. Själv hoppas jag att detta var mer ett smolk i bägaren och inte en början på något mellanår. Sedan har man tagit en hel del extrakostnader under 2019 som förhoppningsvis inte kommer tillbaka under 2020. De extrakostnader som man haft är:

 • Ca 50 miljoner NOK på grund av att man tvingats hyra extra lagerplatser då man tajmade beställningar fel och det nya centrallagret fortfarande var under uppbyggnad
 • Ca 19 miljoner NOK för orealiserade kursförluster i sista kvartalet när den norska kronan stärktes mot vad man hade hedgat. Eftersom man 2018 tjänade 11 miljoner NOK på motsvarande, så är effekten 36 miljoner NOK

Till detta kan läggas till att kostnaderna för investeringar i IT och lagerautomatisering väntas minska 2020. Detsamma gäller de extra hyreskostnaderna utöver de ordinarie. Slår man samman dessa givet vad som framgår av rapporten rör det sig om nästan 100 miljoner NOK.

När det gäller ÖoB, bidrog de 20% med vinster i samordning av beställningar under 2019 på cirka 16 miljoner NOK, varar cirka en tredjedel avser Europris. Detta förväntas växa under 2020 och 2021 till 40 respektive 80 miljoner NOK, där Europris får ta del av hälften varje år. Helt klart finns det potential i det förvärv som man gjort.

Lite oroväckande är dock att även om försäljningen ökar i ÖoB, minskar EBITDA. Den anledning som ges i rapporten är för att butikskonceptet inte håller måttet. Den justerade, oreviderade, EBITDA-marginalen minskade till 1,9% från 2,9% mellan åren.

Det nya butikskonceptet, kallat 2.0, tror jag blir bra, då det är mer en logisk layout av butiken. Ungefär som IKEA eller Clas Ohlsson. Vidare vill man satsa mer på högmarginalprodukter och minska ned på matrelaterade produkter.

Den öppnade butiken i Märsta utanför Stockholm är lite av en testbutik. Det blir spännande och se hur det faller ut och själv funderar jag på att försöka göra en Lynchning genom att besöka ÖoB i Märsta under 2020.

Jag gör inga förändringar i innehavet idag utan jag är nöjd med den exponering som jag har. Det tråkiga är att vd Pål Wibe slutar under året för att gå till XXL. Han har varit med sedan 2014 och en bidragande anledningen till tillväxten i Europris.

2020 känns dock som ett spännande år; ny vd ska på plats, det nya centrallagret ska tas i bruk och så har vi det här med ÖoB. Viktigt blir att 2020 inte bara blir ett mellanår utan att Europris jobbar på med kostnadssidan och fortsätter att växa snabbare än marknaden.

Dock känns det just nu som att min målkurs om minst 50 NOK om 5 år kanske blir lite svår att uppnå, baserat enbart på denna rapport. Marknaden gillade heller inte rapporten utan skickar ned aktien cirka 4,5%.

Finns Europris i din aktieportfölj eller har du någon annan matrelaterad aktie?


lördag 25 januari 2020

Läsarfråga - Lär mig om aktier
Att lära sig om aktier och sparande är något som blir viktigare och viktigare. Anledningen är för att få någon form av tillväxt på sina sparpengar behöver man ge sig in på börsen. Det samma gäller sitt pensionssparande. Men frågan är, hur gör man om man inte vet så mycket om aktier? Detta inlägg kommer att handla om en läsarfråga som jag fick och som jag tror att fler kan vara intresserade av.

Frågan:

Hej, jag är drygt 30 år med fru och ett litet barn. I dagsläget har jag köpt några fonder hos Avanza för ett litet större belopp. Dessa har jag haft i över 5 år men de har inte gett någon större avkastning. Jag vågar inte riktigt satsa på aktier, för jag kan inte så mycket om det. Kan du hjälpa mig?

För det första vill jag börja med att säga att det är tråkigt att dina fonder inte givit någon större avkastning, men att det är bra att du sträcker ut handen och vill lära dig mer om sparande. Men innan jag försöker svara på frågan vill jag bara säga att det som jag kommer att diskutera i inlägget inte ska ses som någon form av rådgivning utan mer som generella tankar kring hur man kan lära sig mer om aktier och sparande, något som ligger mig varmt om hjärtat, och hur jag har lärt mig om aktier.

Vad gäller sparande i fonder vill jag tillägga att detta är en mycket bra sparform och ofta att föredra om man inte har så mycket tid för att sätta sig in i vad enskilda företag gör. Dock vill jag bara kort nämna att se till att inte betala höga avgifter om fonden inte presterar över index. Dagens industri hade en artikel om att många aktiva Sverigefonder gått sämre än de indexfonder som banken erbjuder.  Samtidigt som de kostar betydligt mer i avgift, vilket i längden är negativt för din avkastning.


Men åter till frågan. Först skulle jag vilja börja med att berätta följande två historier:

Den första historien handlar om min fars 60-års dag på Solvalla. Pappa har alltid gillat att spela lite på stryktipset och ibland på hästar. Så vi åt lunch på Kongressen på Solvalla och spelade på V75:an den dagen. Det blev inte bara en trevlig lunch och födelsedag, utan vi fick även 6 rätt och ett antal femmor. Total vinst blev runt 6 000 kronor. Stärkt av denna vinst trodde jag att där här med hästar är ju inte så svårt!

Två veckor senare lämnade jag in ett V75-system och tog inte med favoriten i ett av loppen. Den hästen var sträckad till över 70% av alla kuponger, men jag trodde jag visste bättre. Givetvis vann den hästen men jag fick i alla fall 6 rätt. Men hade jag tagit med favoriten hade sjuan suttit. Det misstaget "kostade" mig över 500 000 kronor. Ett klassiskt nybörjarmisstag.

Nästa historia handlar om mitt första aktieköp som jag kommer ihåg. Jag var runt 20 år gammal och valet föll på Handelsbanken. Det är lite lustigt med tanke på att min morfar varit bankkamrer för SEB i Solna. Så när jag föddes fick jag två saker, ett personnummer av Skatteverket och ett bankkonto i SEB.

Men investering blev lyckad och självklart trodde jag att det här med aktier är ju inte så svårt. Samtidigt fick jag upp ögonen för optioner och att man kunde tjäna mycket pengar på kort sikt. Nedsidan brydde jag mig inte så mycket om, jag visste ju hur man tjänade pengar. Självklart förlorade jag alla pengar som jag tjänat på affären med aktierna i Handelsbanken och tyckte det här med aktier och sparande bara är skit!

När jag ett antal år senare började med att investera i aktier igen, hade jag dessa två historier i bakhuvudet. Jag ville denna gång själv lära mig om aktier och hur man gör bäst. Lärdomen från den första historien är att satsa på högoddsare är sällan någon bra strategi i längden. Visst man kan ha tur, men oftast förlorar man. Då är det bättre att satsa på mer stabila bolag som håller i längden.

I det andra exemplet är lärdomen att det tar tid att bli bra på det här med aktier och det finns inga genvägar till långsiktigt hög avkastning. Vidare är att när man håller på med aktier, så gäller det att kunna stänga av bruset. Det innebär att man skapar sig en strategi för sitt sparande och så gäller det att inte lyssna på en massa experter. Det kan vara vänner eller analytiker, som kommer med världens case eller skriver ned/upp det bolaget du är intresserat av. Gör alltid din egen analys av bolaget och dess verksamhet.

Warren Buffett, som är en av världens mest kända och framgångsrika investerare, har två regler som han lever efter när det gäller aktier. Dessa regler är
 1. Don't lose any money
 2. Make sure you don't forget rule number one
Jag skulle vilja modifiera den första regel lite och göra om det till följande regel:
 1. Never stop reading about stocks
Med det menar jag att för att bli bra på aktier och för att lära sig om aktier måste man läsa, läsa och åter läsa. Precis som när du bygger ett hus, börjar du med att skapa en stabil grund för huset och det gör du genom att läsa om aktier och sparande. Tips på bra böcker som har hjälpt mig att skapa en grund och förståelse på hur och vad jag ska investera i är:

 1. 101 tankar om aktier - Ludvig Rosenstam Åhman
 2. Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag -  Marcus Fridell
 3. Så blir du miljonär i hängmattan - Per H Börjesson
 4. Once upon Wall Street - Peter Lynch
 5. Get rich with dividends - Marc Lichtenfeld
 6. Common stocks and common sense -  Edgar Wachenheim III
 7. The Intelligent Investor -  Benjamin Graham
 8. The most important thing illuminated - Howard Marks
 9. Så kan du också bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40 - bloggaren Miljonär innan 30

Här skulle jag vilja säga att de tre första böcker ger en väldig bred och bra grund för vad är aktier och hur kan man tänka när man investerar i aktier. Man behöver också lära sig förstå hur man läser ett bolagets årsredovisning och Aktiekunskap har skrivet en bra sida om det. Förutom böcker, finns det mycket kunskap att hämta från bland annat Aktiespararna och nätmäklarna.

Den ideella föreningen Aktiespararna, där jag själv är med, är bra källa till att lära sig om aktier och sparande. Även om jag inte gått kurserna själv, har jag förstått att de har väldigt uppskattade kurser.
Avanza, en av det populära nätmäklarna, har en Akademi där man kan lära sig mer om värdepapper. Även Nordnet har likande information på sin hemsida.

I övrigt har jag själv funnit väldigt mycket information och lärt mig om aktier genom att dels följa andra erkända investeringsprofiler, som Warren Buffett, Peter Lynch, med flera, men dels genom att gå igenom vilka aktier som de bäst presterande fonderna äger.

Sedan måste jag slå ett slag för hashtagarna #pratapengar och #finanstwitter på Twitter. Genom att söka på dessa får man reda på intressanta bolag att titta närmare på. Men som alltid, det är viktigt att göra sin egen analys. Det som skrivs ser jag själv mer som inspiration.

Men om man nu spenderat en massa tid på att läsa och lära sig om aktier, hur går man vidare sedan. Kunniga föreslår att man bör ha minst 10-12 aktier i fem till sex olika branscher för att sprida riskerna, men nybörjare bör öka antalet aktier upp mot 18-20 olika aktier. Vissa framgångsrika investerare har över 60 bolag, till och med över 100 olika aktier, i sin aktieportfölj. Det viktiga är att man inte låter en enskild aktie väga för mycket, för om det visar sig vara ett dåligt val, slår det väldigt hårt på den totala aktieportföljen.

Själv är jag ett stort fan av investmentbolag. De är ungefär som en aktiefond, men skillnaden är en väldigt låg förvaltningsavgift och ägare av kött och blod, som familjen Wallenberg eller familjen Lundberg. Grunden i mitt sparande är mina sex olika investmentbolag som jag lagt i en "egen fond" döpt till Stojko Invest Investmentbolag. Mina tankar som låg till grund för denna fond hittar du i inlägget Så skapar du din egen investmentportfölj.

Fördelen med investmentbolag är att man indirekt får tillgång till en massa bolag, då investmentbolagen, likt en fond, äger aktier i olika bolag. Med mina sex olika investmentbolag investerar jag indirekt i över 50 andra bolag plus att jag varje år erhåller en utdelning på mina aktier, som jag kan använda till att köpa fler aktier i investmentbolagen.

Egentligen skulle de räcka med bara mina sex investmentbolag för mig om jag ser till hur de presterar, men med en stabil grund kan man välja ytterligare bolag som man tycker är intressanta baserat på sin analys. De riktlinjer som jag har i bakhuvudet är att Stockholmsbörsen har i snitt de senaste 100 år stigit med runt 7%.

Beroende på när och vilken tidsserie man mäter så kan den genomsnittliga avkastningen vara högre. Men om man lyckas få en genomsnittlig avkastning år efter år på 7% så har man dubblat sitt kapital efter 10 år utan några nyinsättningar. Så personligen vill jag därför ha minst 7% i snitt per år, gärna mera så klart. Men fördelen med att jobba mot detta mål gör att det är lättare att stänga ute allt brus om nästa fantastiska aktie som kommer att gå till himlen.

Slutligen, många av mina läsare sitter på massor av kunskap, så kanske ni kan fylla på i kommentarerna med ytterligare tips om hur man blir bra på aktier och investeringar.
fredag 24 januari 2020

Vad kostade Ericssons fusk aktieägarna?
Idag kom Ericsson med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Det är inget innehav som jag äger direkt utan indirekt via Investor och Industrivärden. Glädjande i denna rapport är att bolaget visar på finare siffror och den viktiga, justerat för omstruktureringskostnader, bruttomarginalen ökade från 32% till 37,1% i det fjärde kvartalet även om det var lite lägre än vad analytikerna väntat sig.

I övrigt kan det fjärde kvartalet summeras med att:


 • Försäljningen uppgick till 66,4 (63,8) miljarder kronor 
 • Rörelseresultatet landade på 6,1 (-1,9) miljarder
 • Periodens resultat blev 4,5 (-6,5) miljarder
 • Vinst per aktie slutade på 1,33 (-1,99) kronor


Helåret 2019 summeras i:


 • Försäljningen uppgick till 227,2 (210,8) miljarder kronor 
 • Rörelseresultatet landade på 10,6 (1,2) miljarder
 • Periodens resultat blev 1,8 (-6,3) miljarder
 • Vinst per aktie slutade på 0,67 (-1,98) kronor
 • Förslagen utdelningen är 1,50 kronor, en höjning från de 1 kronorna föregående årUtsikterna för det nya året måste ändå sägas vara mindre negativa jämfört med tidigare år, mycket tack vare att man har fått mer ordning på de verksamheter som har dragits med kraftiga underskott. Däremot flaggar man för de vanliga säsongsvariationerna mellan det fjärde och första kvartalet. Men för Q1 2020 kommer svängningarna vara lägre än treårssnittet på -25%, tack vare en lägre bas på grund av ett svagt fjärde kvartal i Nordamerika.

Även antennförvärvet Kathrein väntas tynga lönsamheten under 2020, men man väntar sig en gradvis förbättring i takt med att integrationen av förvärvet fortskrider och att en ny antennportfölj utvecklas. Vad gäller omstruktureringskostnader spår Ericsson att de kommer att uppgå till 1% av försäljningen för 2020.

Men så var det ju det här med mutskandalen som pågått under flera år och där notan nu betaldes under det fjärde kvartalet till SEC (United States Securities and Exchange Commission) och DOJ (Department of Justice). Totalt landade notan på 10,1 miljarder kronor.

Så, om man hade haft en styrelse som agerat tidigare och inte som, slappt "tittat på" skulle årets resultat istället landat på 11,9 miljarder. Uträknat som vinst per aktie, skulle det bli cirka 3,60 kronor.

Nästan 3 kronor mer i vinst per aktie har alltså aktieägarna blivit blåsta på!

Nu har man väl blidkat småaktieägarna genom att höja utdelningen med 50%, men när man inser att mutbeteendet, som pågått under många år, kostar nästan 3 kronor per aktie kan man inte känna sig direkt nöjd.

Som ägare av Investor och Industrivärden förväntar jag mig en starkare styrelse som är på tårna och stoppar när ledning och chefer gör affärer med länder/bolag där mutor är vanligt förekommande. Som jag skrev om Investors kvartalsrapport för det fjärde kvartalet, som kom i onsdags, var det radiotystnad om händelsen i Ericsson. Inte heller tog någon analytiker upp frågan på telefonkonferensen. SVAGT!

Hur ser du på Ericsson och det som hänt? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.


onsdag 22 januari 2020

Investor: Q4-rapport utan några överraskningar
Imorse klockan 08:15 kom investmentbolaget Investor, lagom till morgonkaffet, med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget ingår, som ett av mina sex investmentbolag, i min fond Stojko Invest Investmentbolag. Likt tidigare rapporter var även denna rapport utan några direkta överraskningar.

I och med att börsen har haft ett fantastiskt år 2019, återspeglas detta även i det ökade substansvärdet för Investor. I korthet kan man sammanfatta det fjärde kvartalet med:


 • Det justerade substansvärdet uppgick till 485 019 miljoner kronor eller 634 kronor per aktie
 • Det rapporterade substansvärdet uppgick till 420 681 miljarder kronor eller 550 kronor per aktie
 • Totalavkastningen uppgick till 7% under kvartalet jämfört med SIXRX som ökade 10%
 • Noterade bolag genererade en totalavkastning om 9%
 • Aktier i ABB köptes för cirka 1 miljard kronor 
 • Värdet på de onoterade innehaven i Patricia Industries minskade med 3% på grund av lägre multiplar och valuta
 • Inom Patricia Industries aviserade Laborie och Piab strategiska förvärv av Clinical Innovations respektive TAWI Group i december
 • Värdet på investeringarna i EQT ökade med 9%
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 2,8% (6,1% 2018)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 14 kronor per aktie för 2019 (+7,69%), att utbetalas 10 kronor i maj 2020 och 4 kronor i november 2020
 • Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,11% för 2019
Noterade bolag

Totalavkastningen för dessa ökade som sagt med 9% under Q4 2019, där Atlas Copco, ABB och Saab stod för den största ökningen.


Man valde också att investera ytterligare 1 miljard kronor i kvartalet, totalt 4,3 miljarder 2019, i ABB. Anledningen är att man ser en ökad potential nu med den nya VD:n Björn Rosengren från Sandvik under 2020 samt att ABB har starka positioner i attraktiva industrisegment.

Även i Epiroc är det en ny VD från 2020, där Helena Hedblom har utsetts och i Husqvarna har Henric Andersson utsetts. Båda har lång och gedigen erfarenhet från sina respektive bolag.

Själv tror jag att 2020 kommer bli ett spännande år och det blir intressant att följa utvecklingen i dessa tre bolag. Slutligen kommer Electrolux att delas upp i två bolag under 2020, där deras affärsområde Professional Services kommer att lyftas ur och bilda ett eget bolag.

Patricia Industries

Detta område består av Investors onoterade innehav och mycket fokus ligger på bolag inom vårdprodukter och hjälpmedel. Klart störst är Mölnlycke, som står för cirka hälften räknat på marknadsvärde.

Mölnlycke - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. Båda affärsområdena Wound Care och Surgical, som står för 54% respektive 46% av omsättning, ökade sin organiska tillväxt något under det fjärde kvartalet. EBITA-% på 25,3%, i linje med föregående år.

Permobil - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 16,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Orsaken är ökade rörelsekostnader samt åtgärder för att minska kostnadsbasen. PushTracker E2 & Switch Control lanserades under kvartalet, som är marknadens mest avancerade drivhjälpssystem för manuella rullstolar.

Laborie - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 25,3%, en mer än dubbling mot föregående år. Bakgrunden är fokus på kostnader, omstrukturering av den europeiska verksamheten och förvärvet av Cogentix. I slutet av året ingick Laborie även avtal om att förvärva Clinical Innovations, en ledande leverantör av engångsprodukter för förlossningar och för intensivvård av för tidigt födda barn.

Sarnova - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 11,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Distribution av endoskopiprodukter återfördes till Ambu. Det blir intressant och se hur det påverkar lönsamheten framöver.

Braun Ability - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 7,7%, en ökning mot föregående år, och i det fjärde kvartalet dubblerades marginalen. Anledningen är en förbättrad operationell effektivitet och åtgärder för att optimera leverantörskedjan.

Piab - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 26,9%, oförändrat mot föregående år. Dock så sjönk den marginalen kraftigt under Q4 2019 på grund av minskad tillväxt i främst Asien och Europa. I december ingicks avtal om förvärv av TAWI Group, en ledande tillverkare av ergonomiska lyftsystem.

Vectura - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 27,2%, en ökning mot föregående år. Byggnation av nytt äldreboende i Eskilstuna inlett under kvartalet.

Grand Hotel - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 1,7%, en ökning mot föregående år, som visade -0,8. Ökad omsätttning och god kostnadskontroll ligger bakom marginalförbättringen.

Tre - Antalet abonnenter ökade med 53 000 under kvartalet och serviceintäkterna ökade med 5%. Totalt sett ökade omsättningen något. Under kvartalet lanserades tjänsten 3Samla, där man introducerade ett familjesegment för första gången.

EQT

EQT kom in på börsen i den andra halvan av 2019 och den introduktionen har verkligen lyft fram de dolda värdena. Påverkan på substansvärdet från EQT under det fjärde kvartalet var 21,3 miljarder kronor, vilket är runt 20% av den totala substansvärdesförändringen.

Under kvartalet bidrog EQT med en totalavkastning på 24%. Sedan har även Investor investerat i EQT:s fonder, men där var värdeförändringen i princip oförändrad mellan kvartalen. Dock kan det  tilläggas att redovisningen av värdeförändringen släpar ett kvartal, så förändringen i det fjärde kvartalet vet vi först när rapporten för Q1 2020 har kommit.

Nettoskulden

Nettoskulden per sista december 2019 uppgick till 11,9 miljarder, vilket motsvarar 2,8%. Själva bruttokassan i Investor uppgick till 24,8 miljarder kronor.

Målet är att ha en nettoskuld på 5-10% av substansvärdet och anledningen till att den är så låg för tillfället är att man har bland annat sålt av Aleris till Triton. Men de nya investeringarna i bolagen inom Patricia Industries kommer under 2020 att driva upp nettoskulden. Den totala löptiden på Investors låneportfölj ökade något till 11,1 år i snitt.

Mina tankar

Själv är jag nöjd med utvecklingen under helåret, även om det fjärde kvartalet var svagare än vad Stockholmsbörsen presterade. Investor tillhör basen, eller grunden för att använda min husliknelse, i min aktieportfölj. Likt en klocka höjer man också utdelningen med 1 krona eller 7,69%. I tre av de noterade bolag har nya VD:ar tillträtt under 2020 och det ska bli spännande att följa utvecklingen i dem. Vidare så är det klart intressant att se hur de nya förvärven i Patricia Industries kommer in i respektive bolag och bidrar till omsättningen.

Det som jag däremot saknar i rapporten är kommentarer från VD kring mutskandalen i Ericsson, utredningen om penningtvätt i SEB och syftet med investeringen i Wärtsilä. Här är det helt blankt och när det gäller de noterade innehaven är de endast med på en sida av den 32 sidor långa rapporten. Det jag som investera i Investor vill veta är:

1) Varför har man inte agerat mot Ericsson tidigare då detta med mutor pågått under så många år och man har haft styrelseplats i bolaget under tiden. Ett tag hade man till och med en VD, som kom från Investor.

2) I SEB, vad tror man om Finansinspektionens utredningen som kommer om några månader och hur jobbar man med banken för att se till att detta inte sker igen. Här sitter Marcus Wallenberg som ordförande för styrelsen i SEB, men är även med i Investors styrelse.

3) Däremot var det en analytiker som tog upp frågan om Wärtsilä på telefonkonferensen, som jag lyssnade in på. Nu kommer Wärtsilä med rapport om någon vecka så VD Johan Forsell kunde inte säga så mycket annat än att man jobbar tillsammans med bolaget för att komma tillrätta med problem.

Helt enkelt får man vänta och se hur Wärtsilä utvecklas, men när det gäller Ericsson och SEB tycker jag att det arbete som utförts av styrelserna där har varit svagt och jag förväntar mig att Investor tar ett större tag och ansvar om sitt ägande i dessa noterade innehav.

Om Investor finns i din aktieportfölj, vad tyckte du om rapporten?

fredag 17 januari 2020

Brookfield Renewable Partners förvärvar bolag
Tidigare i veckan meddelade Brookfield Renewable Partners (BEP) att de har lagt ett icke bindande bud på resterande aktier i TerraForm Powers. Budet är ett rent aktiebaserat bud och motsvarar en budpremie på cirka 11% mot TerraForm Powers aktiekurs. Sedan tidigare kontrollerar BEP redan drygt 60% av aktierna, så budet är för att komma över samtliga aktier.

Om budet går igenom kommer en aktie i TerraForm Powers ge 0,36 aktier i Brookfield Renewable Partners och tillsammans kommer dessa båda bolag att bilda ett av de största förnybara kraftbolaget i världen.


Fördelen för BEP med affären är att de ytterligare kommer att stärka sig som ett av de största diversifierade kraftföretagen i världen. För TerraForms del innebär ett uppköp att de kommer att få tillgång till en global marknad och ökat kapital för tillväxt. Själv tycker jag att det är ett spännande bud som BEP kommit med och jag hoppas att det går igenom. Enligt bolaget själva kommer TerraForm att bidra till vinsten från dag ett.

BEP är det enda kraftbolag som finns kvar i min aktieportfölj och jag gillar det faktum att de jobbar med förnybar energi och är diversifierade mot sol-, vind-, vatten- och hydrokraft. Som investering har det varit en väldigt fin resa och hittills är jag upp nästan 50%. Bolaget utgör den klart största delen av min egenskapade fond Stojko Invest ESG/Energy.


Vad som också var roligt i samband med att BEP kommunicerade budet var att man passade på att berätta om att utdelning kommer att höjas med 5%. Den nya årliga utdelningen, som betalas ut kvartalsvis, landar på 2,17 USD per aktie, upp från 2,06 USD. Bolaget har som målsättning att höja utdelningen 5-9% per år och det har man lyckats med. Till dagens kurs ger den nya utdelningen en direktavkastning på runt 4,6%.

Värt att notera här att även om bolaget är ett kanadensiskt bolag, delar de ut i USD. Anledningen har att göra med hur källskatt belastar utdelningar i USA jämfört med Kanada. Men för oss i Sverige spelar det inte någon roll då utdelningar på aktier i ISK eller KF inte betalar någon källskatt. Dock så kan sådan dras, men den återbetalas efter ett antal år. Nu ska man tillägga att våra nätmäklare inte garanterar att man får tillbaka hela belopp som dragits men ambitionen är det.

Slutligen, då bolagsformen är ett limited partnership, kan man numera endast handla aktien via Nordnet. Hos Avanza kan man fortfarande inte handla aktien efter de att de tog bort den på grund av krångligheter kring hanterandet av utdelningen i olika delar.

Finns BEP i din aktieportfölj eller har du andra spännande energibolag?

torsdag 16 januari 2020

Storytels nya mål 2023

I tisdags höll Storytel sin kapitalmarknadsdag på Biograf Sture i Stockholm. Bolaget är ledande för ljudboks- och e-bokstjänster i norra Europa. Jag har tidigare ägt aktier i Storytel, men sålde av dem med en liten vinst.

Men efter det att jag själv börjat använda tjänsten, särskilt när jag är ute och tränar eller åker kommunalt, och gillar den har jag återigen köpt in mig i bolaget. Något som skedde i måndags denna. Tyvärr var man lite för sen in så det genomsnittliga anskaffningsvärdet landade på 162 kronor, men sett till de senaste dagarnas uppgång blev det bra ändå. Jag köpte även in aktien i barnens båda aktieportföljer.

Därför är det spännande att läsa om vad bolaget lyfte fram under sin kapitalmarknadsdag. Idag har man cirka 1,1 miljoner betalande abonnenter och redan under 2020 förväntar man sig att växa denna abonnentstock till minst 1,5 miljoner abonnenter. Det motsvarar en tillväxt på cirka 36% under detta år. Själva streamingintäkterna kommer att växa i ungefär samma takt, 32-35%, och öka till 1,9-2,0 miljarder kronor.


Denna bild från presentationen på kapitalmarknaden tycker jag är både talande och intressant och illustrerar vart Storytel är på väg på denna snabbväxande marknad.


Att vi går mer och mer mot ljudböcker är kanske inte så obekant. Men det som är intressant är att marknaden under det senaste decenniet vuxit med 20% i snitt per år, för att fortsätta att växa med 15% i snitt för det kommande decenniet. Översatt i kronor förväntas marknaden globalt att öka från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor. I dagsläget har Storytel en marknadsandel på 5% och frågan är hur stor andel de kommer att ta under de kommande 10 åren.

Prognos och mål 2020


 • Minst 1,5 miljoner betalande abonnenter vid årets slut, motsvarande en tillväxt på 36%
 • Streamingintäkterna beräknas landa på 1,9-2,0 miljarder SEK, upp 32-35%
 • Lansering av Storytel kommer att ske i ytterligare 1-3 länder
 • Fortsatt stark expansion i de 20 befintliga länderna som finns idag
 • Ytterligare 2-4 marknader förväntas nå lönsamhet under året
 • Förbättra lönsamheten genom att den negativa EBITDA-marginal går från -16% till spannet 10-12% negativ


Värt att notera är att Storytel under 2020 kommer att byta redovisningsprincip så att bolagets immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen, vilket kommer att bidra positivt till att förbättra marginalen. Bakgrunden till bytet är att bolaget kommer att gå över till de internationella redovisningsprinciperna, IFRS, på sikt.

Här får man som investerare själv hålla koll på så att denna post inte växer hur mycket som helst. Anledningen är för att om det i framtiden skulle bli ett nedskrivningsbehov på grund av att värdet minskat, kommer detta att slå hårt på resultatet det året.


Mål fram till 2023


 • Genomsnittlig årlig abonnenttillväxt på omkring 40%.
 • En genomsnittlig årlig intäktstillväxt inom streamingverksamheten på omkring 35%
 • Tillväxt kommer att prioriteras före lönsamhet under förutsättning att man ser en stärkt CLV/SAC-marginal (mäter kostnaden för att skaffa en kund som stannar kvar och hur mycket man tjänar på den kunden)
 • Lönsamhet förväntas uppnås på varje enskild lokal marknad inom fem år från lansering.
 • Fortsatt expansion med lanseringar på över 20 nya marknader


Nedan bild från presentationen sammanfattar tillväxtstrategierna som Storytel har.En viktig punkt som bolaget tog upp på sin kapitalmarknadsdag är att även om modellen är skalbar, är det inte bara att rulla ut lösningen i land efter land. Man måste tänka både globalt och lokalt, så kallat "Glocal". För att modellen ska fungera behöver man alltså bygga en lokal organisation med en bra produktlösning och böcker på det lokala språket.

Själv tycker jag att de kommande åren för Storytel kommer att bli spännande, men med tanke på att man kommer att prioritera tillväxt och inte går med vinst kan resan bli skakig. Fördelen är om bolaget levererar på sina mål kan svängningarna i kursen ge köptillfällen, vilket jag nog kommer att utnyttja.

Finns Storytel i din aktieportfölj?


onsdag 15 januari 2020

Prioritera inte bara portföljen utan även hälsan!

(Inlägget innehåller reklam för MyBonus)

Det är lätt att fokusera på att fixa den bästa aktie- eller fondportföljen inför 2020, men glöm inte det viktigaste - din hälsa. Själv brukar jag vartannat år göra en egen hälsokontroll för att få koll på de viktigaste värdena och hur de förändras över tiden.

Jag kan nu tipsa om att om du som läsare går med i MyBonus, vilket inte kostar något utan ger dig istället bonus på inköp som du gör i vissa affärer online. Ska du ändå handla på nätet, kolla om affären finns hos MyBonus och besök den via MyBonus hemsida istället.

På så sätt får du återbäring (rabatt) på det som du handlar. Något som du, precis som jag gör, kan använda för att köpa aktier eller fonder. Plus att du skapar dig ett sparutrymme som du annars inte fått.

Just nu har Svensk Provtagning en kampanj hos MyBonus med 15% rabatt när man gör en hälsokontroll. Själva hälsokontrollen är enkel att göra och kan göras på vilken vårdcentral som helst som de samarbetar med. Efter några dagar får man sina svar digitalt med läkarkommentarer. Smidigt och enkelt!

Klicka på bilden ovan eller på länken nedan och gå med i MyBonus. Om du är ny medlem får du också en välkomstbonus på 50 kronor från MyBonus.
Har Kindred koll på läget?
Kindred är en aktie som jag fram till i somras hade en rätt så stor position i. I samband med den dåliga Q2-rapporten för 2019, som verkade ha tagit ledningen på sängen, skickades aktien ned nästan 30. Kort därefter valde jag att sälja av hela mitt innehav i Kindred och ta förlusten som nästan var sexsiffrig. 

Orsaken till beslutet var främst två stycken:

 1. Jag förväntar mig att ledningen har kontroll på verksamheten så att en kraftig försämring av marginal och resultat inte blir förvånande utan man som investare också känner till och kan ta ställa till när man väl investerar
 2. Jag tror inte att speloperatörsbranschen kommer att vara lika lukrativ framöver i och med att fler länder blir reglerade och det medför höga skattekostnader

Mer utförligt om Kindred har jag skrivit på bloggen tidigare och de främsta inläggen är

     Game over i Kindred

     Kindreds aktie känns övervärderad

för de som inte läst dem tidigare.

Ytterligare en vinstvarning


I måndags kring lunch kom nyheten att 9,5 miljoner aktier i Kindred hade sålts av någon av storägarna. Själva affären mäklades av Carnegie, men någon information om vilka som sålt gavs inte. Många spekulerade i att det var amerikanska Capital Group. Det är alltid trist när en storägare säljer av, men i detta fall är det inte det värsta med hela affären.

Istället är det den vinstvarning som Kindred valde att släppa runt klockan 20:00 samma kväll. Alltså mindre än 12 timmar efter det att en av storägarna sålt av en aktiepost på nästan en halv miljard kronor.

Innan försäljningen handlades Kindred till strax under 57 kronor, för att stänga cirka 1,50 kronor under den dagen. När börsen sedan öppnade dagen efter vinstvarningen rasade aktien ned till 45 kronor (cirka 18%), och som lägst strax under 44 kronor. Insidern hade därmed tjänat runt 60 miljoner på sin försäljning kring lunch i måndags.

Idag har det visat sig att det var Robur som sålde av då man valt att ta ett strategiskt förvaltningsbeslut att minska ned exponeringen mot spelsektorn. Självklart kände man inte till någon vinstvarning i förväg. Jag hoppas att Stockholmsbörsen och även Finansinspektionen går till botten med denna affär och inte låter den skrivas av med att Robur hade en viss magkänsla som andra insiders använt sig av vid liknande tillfällen när kursdrivande information släpps i samband ett köp eller en försäljning.Vad var då anledningen till vinstvarningen kan man ju undra som aktieägare? Enligt VD Henrik Tjärnström beror det på en nära halvering av EBITDA-resultatet i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år på grund av lägre sportboksmarginaler, främst drivet av spelskatteeffekten i Frankrike, kostnader för USA-satsningen samt fortsatta utmaningar i Sverige och Nederländerna.

Mina tankar kring bolaget


Själv gillar jag inte när bolag lyfter fram EBITDA som ett resultatmått, utan vill istället att fokus ligger på EBIT-resultatet, det vill säga rörelseresultat med avskrivningar medtagna. Ett annat ord för EBITDA är "Bullshit earnings" eller "VM i justeringar", så förstår ni varför det är ett dåligt mått.

Men om man funderar på orsakerna som bolaget lyfter fram, är skatteeffekten i Frankrike dock tillfällig, då den nu räknas på bruttoresultatet till och med 2019, för att sedan räknas, som i Sverige, på spelöverskottet. Så allt annat lika borde resultatet från Frankrike förbättras. Men situationen i Sverige lär knappast förändras och Nederländerna, som kommer att regleras till 2021 lär situationen snarare bli sämre. Kvarstår är då hoppet till USA, som är en ny marknad. Initialt kommer det att krävas större investeringar, så jag tror inte att man kommer att se någon direkt ljusning där under 2020-2021.

Allt detta borde inte vara någon nyhet utan känt av bolaget varpå man måste kunna kommunicera detta på ett bra sätt. Nu känns det som om marknadssituationerna överraskar Kindred varje kvartal. Påminner lite om Swedbanks sätt att kommunicera penningtvättshärvan, det vill säga inte på ett tillförlitligt sätt.

Själv tror jag att Kindred mycket väl kan vara ett stabilt bolag på lång sikt, men jag tror inte att bolaget kommer att komma tillbaka till gamla vinstmarginaler på runt 15%. Det fungerade när marknaderna var oreglerade, men i och med att man vill verka på reglerade marknader tror jag att vinstmarginalerna kommer att komma ned mot 6-8% över tid.

I år landar nog vinsten på runt 3,50 kronor (2,48 kronor för de första nio månaderna 2019), vilket till dagens kurs strax under 48 kronor ger ett P/E-tal på nästan 14. Rimligare är nog ett P/E-tal runt 10-12, till dess att bolaget kan visa att USA-investeringarna växer och genererar ordentliga vinster.

Även analytikerkåren rankar ned bolaget, men som alltid är det spridda skurar på riktkurserna. Allt ifrån 48-82 kronor, där SEB ligger lägst (mer än halverade sin riktkurs) med sina 48 kronor. De som ligger i topp på riktkurserna menar att Kindred handlas till kraftig rabatt och borde röra sig mot börsens genomsnittliga P/E-tal på runt 17.

Lite märkligt sett att se på det hela. Om Kindred inte lyckas förvalta det man har, spelar det ju ingen roll om de värderas till rabatt. Det är snarare så att det är därför som de värderas till rabatt. Både igår och idag ser man fyndköpare (småsparare) som flockas kring aktien och den är upp nästan 5%. I teorin är det rätt, man ska vara "greedy when others are fearful".

Men om man nu tror på en stor uppgång, så betänk följande:

 • Aktien måste gå upp mer än 70% för att komma tillbaka till nivån innan Q2-rapporten i somras
 • För att komma tillbaka till nivån efter Q4-rapporten 2018 måste aktien gå upp 112%

Själv har jag hållit mig borta från aktien sedan i somras och fortsätter att hålla mig borta.

Finns Kindred i din aktieportfölj? 
tisdag 14 januari 2020

Exempel på hur du skapar ett gratis sparande


Tidigare i år skrev jag ett inlägg om att Alla kan spara pengar och detta inlägg kan ses som en fortsättning på det tankesättet. I söndags var jag och sambon i Alvik och gick in på ICA Alviks Torg för att titta. Tanken var att köpa kaviar till frukosten.

Generellt sätt när jag handlar är jag noga med att kontrollera kilopriset. Varför betala mer för samma vara när den är billigare i en annan matvarubutik? Det som jag studsade på när jag var inne i ICA-butiken var att man kunde köpa 1 färdigkokt ägg i stor plastförpackning för 6,50 kronor.

Finns det verkligen en marknad för detta? Vem köper en sådan produkt när ett okokt ägg kostar runt 2,20 kronor och det tar tar 6-9 minuter att koka beroende om man vill ha löst eller hård kokt.Eftersom jag var så förundrad twittrade jag ut denna bild och av kommentarerna kan jag konstatera:

 • Att ICA väljer en stor plastförpackning är knappast något vettigt miljötänk
 • Att en hel del tyckte att det var ett bra alternativ som mellanmål istället för läsk, godis, bars, etc och även om det var dyrt, är alternativen dyrare/sämre
 • Många var förundrade över det hela precis som jag
 • Att köpa färdiggräddade pannkakor, kaffe på stan eller äta lunch ute är värre ur ett prisperspektiv
 • Någon menade på att ingen normal människa köper ett sådant ägg dagligen
 • En annan tyckte inte det var något att ta upp, då denne vaskar flera 100 tusen på krök i månaden


Intressanta kommentarer och tanken var nu inte att lyfta fram om detta var ett nyttigare mellanmål, eller att andra färdiglagade rätter är ännu dyrare men människor köper dem ändå. Syftet var att belysa att många människor tycker att det är svårt att spara då de inte har råd. Men tvekar ändå inte att vara bekväma och köpa färdiglagat för 3-4 gånger vad det kostar att laga det själva. 

Genom att ändra sitt beteende och införa ett planerande, skapar man ett sparutrymme utan någon större ansträngning. Nu ligger ett SATS mittemot affären, så jag kan tänka mig att en del som köper dessa färdigkokta ägg, är de som tränar där. Om man ändå packar träningsväskan, varför inte lägga ned ett kokt ägg i en låda och spara in mellanskillnaden? Själv äter jag ett ägg om dagen och kokar 8 ägg per gång medan jag äter frukost, vilket gör att det inte tar någon extra tid.   

Räknar man på 25 ägg i månaden som köps på ICA Alviks Torg jämfört med att ta med sig hemifrån, är det en merkostnad på 100 kronor i månaden. Om man månadssparar 100 kronor i månaden i 20 år, så har det vuxit till 60 000 kronor. Detta givet en årlig avkastning på 8,46% vilket är snittet för börsen de senaste 20 åren (1999-2018).

Just det, hur blev det då med kaviaren som jag var ute efter att köpa? Affären hade bara Kalles Kaviar, som var billigast, men med ett jämförelsepris på 103 kr/kg. Kollade snabbt priset på Lidl på mobilen, eftersom ett Lidl ligger nära där jag bor och såg att samma märke kostade 71 kr/kg, så det blev ingen kaviar på ICA Alviks Torg. 

Istället gick jag till Lidl igår för att köpa kaviar. Kalles var dock slut, men Lidls egna märke Admiral fanns och kostade 63 kr/kg. Det blev inte bara en tub, utan två tuber kaviar. Själv känner jag inte skillnad i smak, så återigen varför betala mer för något som inte ger någon mervärde? Sedan reade de ut 15-pack svenska ägg för 19:90 kronor, så ett sådan paket åkte också ned i korgen. 
Om jag handlat mina ägg och min kaviar på ICA-butiken istället hade jag betalt 15 * 6,50 + 24,90 = 122,40 kronor. Genom att inte handla på ICA utan välja en lågprisbutik, fick jag 15 ägg för 19:90 och en tub kaviar för 18:90, totalt 38,80 kronor. Tack vare prismedvetenhet och att jag kan tänka mig att koka och planera skapade jag ett sparutrymmet på 83,60 kronor utan någon direkt ansträngning. 

Det är väl det som är faran med små belopp och bekvämlighet, att man inte reflekterar över att man betalar ett överpris och ett sånt beteende i livet gör att man alltid kommer att ha svårt för att kunna hitta ett sparutrymme.


tisdag 7 januari 2020

Europris VD hoppar av
I morse kom Europris med en pressrelease att deras VD Pål Wibe hoppar av och går till bolaget XXL istället. Wibe har varit VD på Europris sedan mars 2014 och varit en drivande kraft bakom den fina utvecklingen av bolaget. Han kommer dock att vara kvar fram till någon gång under det första halvåret 2020. Styrelsen har nu påbörjat sökandet efter en ny VD. 

Enligt meddelandet till marknaden summerar Wibe att ha varit VD för Europris är högpunkten i hans karriär och att han kandiderar till en styrelseplats för att kunna fortsätta att vara en del i Europris framtida utveckling.

"Being the CEO of Europris has been the highlight of my career and until quite recently I had no thought for leaving. However, for a retail guy with over 20 years' experience with an urge for challenges and a drive to build winning teams, this opportunity was simply too tempting. It was not an easy decision to make, but it was softened by the fact that I was given permission by my new employer to offer my candidacy as a new Board member of Europris ASA at the next possible opportunity. Thus, I will be able to follow and support Europris also in the years to come, if the shareholders of Europris agree"Mina tankar


Europris är ett av mina fyra case som jag tror extra mycket på och som jag har gjort en större investering i. Totalt är Europris cirka 5,9% av aktieportföljen efter dagens besked. Självklart tycker jag detta både är trist och oväntat. Det känns lite som att nu dök plötsligt en möjlighet upp och då hoppar han på den direkt. Även om många stora förändringar har påbörjats och löper enligt plan som det nya centrallagret och det initiala förvärvet av ÖoB, är det en hel del kvar innan Europris kan fullt ut kapitalisera på sina initiativ.

Eller så är det viktiga gjort för Europris framtida utveckling, att det numera är mer att förvalta och se till att planen följs. Då kanske det är en annan typ av VD som ändå skulle behövas. Hur som helst blir det intressant att följa under våren och jag är nyfiken på vem som kommer att bli den nya VD:n när väl det är klart. Positivt är ändå om Pål Wibe blir en del av styrelsen då han har en 20-årig erfarenhet av retail samt kan bolaget väl. Vidare är han också en större aktieägare med sina 1,2% av kapitalet via bolaget Nordkronen II AS.

Lite förvånad är jag dock över att styrelsen i XXL sa ja till att han skulle få kandidera till en styrelseplats i Europris med tanke på krisen i XXL. Frågan för oss ägare är ändå hur mycket tid han kommer att kunna lägga på Europris när väl han formellt blir VD för XXL?

Men jag ser mitt innehav i Europris på lång sikt och kommer inte att göra några förändringar i mitt innehav. Marknaden blev dock inte allt för glad då aktien är ner cirka 4,5%. Skulle det bli ett större nedställ är det möjligt att jag passar på och köper ytterligare aktier i bolaget. Nu närmast blir att vänta på Q4-rapporten som släpps den 30 januari, där kommande utdelning kommer att avslöjas och förhoppningsvis mer om framtiden.

Finns Europris i din aktieportfölj?


söndag 5 januari 2020

Alla kan spara pengar!
Alla kan spara pengar! Detta är kanske ett ganska provocerande uttalande för vissa, men jag vill visa på att med ett annat tankesätt går det att skapa ett sparutrymme och spara pengar som sedan kan investeras på börsen.

Om man äger en begagnad bil, kommer man med tiden att behöva byta vissa slitagedelar. Att skruva med bilar är nog inget som man gör om man inte har ett större bilintresse. Då är det enklare att lämna in bilen på en verkstad och få det fixa. Problemet är att bilverkstäder har ett timpris på över 1 000 kronor, vilket gör att även enklare saker snabbt blir dyra. Men detta inlägg handlar om hur du genom att göra jobbet själv kan spara pengar, som sedan kan investeras.

I fredags lämnade vi in sambons äldre Opel för basservice inklusive byte av olja och oljefilter. Dock ingick inte byte av luftfilter. Jag frågade vad det skulle kosta med material och arbete om de även bytte luftfiltret i samband med servicen. Nu var vi på Mekonomen, och de ville ha cirka 600 kronor för ett byte av luftfilter inklusive material.

Själv tyckte jag att det lät dyrt och vi tackade nej. Istället köpte vi ett nytt luftfilter för 286 kronor. Nu har jag aldrig hållit och skruvat med bilar, trots att min far för det mesta stod och skruvade på någon gammal bil när jag växte upp. Egentligen borde jag ha lärt mig en hel del, men jag var helt enkelt inte intresserad. Däremot är jag inte rädd för att prova på saker som inte borde vara så svåra. Man kan kanske kalla det för en charmig naivitet.


Så igår kollade jag på Youtube för att ta reda på hur man gjorde. Det skulle bara vara att skruva bort ett antal skruvar till locket på lådan där filtret finns. Möjligen skulle man också behöva lossa på några spännband som höll fast en gummibälg. Det hela verkade inte så komplicerat och jag undrade varför Mekonomen skulle ha strax över 300 kronor för detta bara jobbet.

Idag gick jag ut i garaget och bytte luftfiltret själv. Jag behövde bara lossa på sju skruvar och så kunde jag lyfta på locket och plocka ut det gamla luftfiltret, stoppa i det nya och skruva tillbaka skruvarna. Betydligt enklarae än vad jag trodde. Det hela tog cirka 10 minuter totalt och jag hade sluppit att betala ytterligare lite över 300 kronor.

Eller så kan man se det som att jag har skapat ett sparutrymme på 300 kronor genom att göra jobbet själv. Dessa sparade pengar kan jag nu investera i aktier eller fonder. Själv gillar jag investmentbolag, så pengarna kommer att räcka till 1 aktie i Latour och 1 aktie i Svolder. Från dessa aktier kommer jag sedan att få en utdelning på 4,65 kronor, som troligen kommer att öka år efter år.

Hur skapar du sparutrymme i vardagen?

fredag 3 januari 2020

Hur skapar man egna aktielistor i Googles Kalkylark
Igår var det årets första börsdag och det firade marknaden med ett litet börsrally. Själv steg den totala aktieportföljen med 1,51% till ett nytt ATH. Självklart fantastiskt kul, men idag svänger börsen åt andra hållet. Troligen mest påverkat av att Trump valt att eliminera en högt uppsatt iransk general. När jag skapade min aktieportfölj inför 2020 var det en hel del aktier som inte kom med i den aktieportföljen utan mer aktier som jag skulle vilja äga på sikt.

Anledningen till att de inte är med redan från början är för att jag tycker att värderingen har stuckit iväg alldeles för mycket. Därför har jag idag roat mig med att fundera på och skapa en bevakningslista på aktier som jag skulle vilja köpa in till mina egenskapade fonder under 2020 givet att priset är rimligt.

I och med att jag flera konton på Avanza och Nordnet har jag alltid tyckt att det varit stökigt att på ett enkelt sätt hålla reda på de aktier som jag är intresserad av. Visserligen kan man skapa bevakningslistor på Avanza och Nordnet, men jag vill ha allt på ett ställe, ungefär som en egen dashboard.


Därför använder jag mig av Google Kalkylark. Det enda som behövs är en g-mail adress och sedan kan man logga in på Google Drive där appen/modulen Google Kalkylark finns. I mitt ark har jag flera olika flikar, bland annat så har jag en flik för alla aktier som jag äger, vad jag köpt de för, vad marknadsvärdet är och hur mycket samt när de delar ut.

För att göra de mer överskådligt har jag skapat en pivottabell för dels totala aktieportföljen och dels för mina egenskapade fonder. I inlägget Min aktieportfölj för 2020 kan ni se hur pivottabellerna ser ut. Eftersom jag inte gått ut med hur stor min aktieportfölj är, så är det inte alla kolumnerna som syns i bilderna i det inlägget, men ni får en uppfattning.

Idag har jag som sagt påbörjat skapandet av en till flik i arket som jag döpt till Bevakningslista. Där kommer jag att lägga till de aktier som jag är intresserad av och till vilken fond som de ska köpas in i. Det fina med Googles kalkylark är att man med hjälp av formler kan få in aktiekurserna automatiskt i kalkylarket. Vill du själv använda dig av Googles Kalkylark och skapa dig din egen bevakningslista eller få koll på din aktieportfölj, kommer här formlerna för det.

Nu använder jag AAK som exempel för att visa hur själva formeln är uppbyggd. Vanligen fungerar formel nummer 1 och dess syntax är uppbyggd enligt följande:

Formel nummer 1

=GOOGLEFINANCE("CPH:aak"; "price")

I formeln anger man vilken börs som aktien är listad på, aktiens kortnamn och till sist avser Price att det är aktiekursen som man vill få fram. Av någon anledning tycker Google att alla svenska aktier är noterade på Köpenhamnsbörsen, därav CPH och inte STH. Vill man ha priset för en annan aktie är det bara att byta ut AAK till kortnamnet för den aktien som man söker. Kortnamnet hittar man lättast när man söker på aktie på Avanza.

Men när det gäller preferensaktier samt aktier noterade på de mindre listorna fungerar inte ovan formel utan man får använda sig av nedan:

Formel nummer 2

=VALUE(SUBSTITUTE(IMPORTXML("https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/831975/cibus-nordic-real-estate";"//span[@class='pushBox roundCorners3']/text()");";";"."))

I formeln är det Cibus Nordic Real Estate som jag vill finna priset för. Skulle det vara en annan aktie, så fungerar ovan formel på så sätt att du söker upp den på Avanza och kopierar det som står i sökfältet på Google.

Nedan har jag sökt på Samhällsbolaget i Nordens D-aktie och då ser sökfältet ut enligt följande. Denna text markerar jag i sin helhet och kopierar:

Sedan byter jag ut https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/831975/cibus-nordic-real-estate i formeln ovan mot https://www.avanza.se/aktier/om-aktien/913957/samhallsbyggnadsbo--i-norden-d. På samma sätt gör man med andra aktier som inte fungerar enligt formel nummer 1.

Vill man istället skapa formler för att finna priset på amerikanska och kanadensiska aktier så är syntaxen enligt formel nummer 1:

Microsoft noterat på Nasdaq

=GOOGLEFINANCE("Nasdaq:msft"; "price")

Brookfield Renewable Partners noterat på Torontobörsen

=GOOGLEFINANCE("TSE:BEP.UN"; "price")

Alibaba noterat på Nyse

=GOOGLEFINANCE("Nyse:baba"; "price")


Hoppas att ni nu kan skapa era egna aktielistor eller bevakningslistor för den delen och på ett enkelt sätt kan följa era aktier.  Hör gärna av er om något är oklart så ska jag försöka hjälpa till.