Visar inlägg med etikett aktiesparande. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktiesparande. Visa alla inlägg

fredag 14 februari 2020

Latour levererar ytterligare ett stabilt kvartal

Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är ett av mina sex innehav i min fond Stojko Invest Investmentbolag och numera det bolag som har gått bäst i år för mig utav de sex investmentbolagen.

Latour består av dels en börsportfölj, men också en onoterad del med industriföretag. Själva industrirörelsen i det fjärde kvartalet kan sammanfattas med:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17% till 3 632 (3 116) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 4% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12% till 3 591 (3 216) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 0% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 8% till 434 (401) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning av rörelsemarginalen till 12,1% från 12,5% året innan.
 • Under kvartalet gjordes tre förvärv, Caljan som blir ett nytt affärsområde, Bemsiq och Aritco med hissinstallatörerna Invalift och Ability Lifts

Noterbart under det fjärde kvartalet är att industrirörelsen har märkt av en försvagning av konjunkturen. Det yttrar sig i att orderingången är lägre än tidigare även om den är positiv. Fakturering är för jämförbara enheter oförändrad, men vissa verksamheter har en negativ organisk tillväxt medan andra har en positiv organisk tillväxt. Det är främst verksamheter mot den europeiska fordonsindustrin som har störst utmaningar. Dock så är en stor del av innehaven exponerade mot byggkonjunkturen och där är nedgången inte lika stor. Om man istället ser till helåret, kan 2019 sammanfattas som fantastiskt bra. I korthet:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16% till 13 663 (11 817) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 5% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17% till 13 519 (11 586) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 6% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 23% till 1 817 (1 476) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av rörelsemarginalen till 13,4% från 12,7% året innan.
 • Under kvartalet gjordes sju förvärv
 • Börsportföljens värde ökade med 40% justerat för utdelningar och nettoinvestering mot SIXRX som ökade med 35%
 • Samtliga aktier i Loomis avyttrades under första kvartalet
 • Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 miljoner kronor, vilket följdes upp i det fjärde kvartalet med ytterligare 221 miljoner kronor i den företrädesemission som bolaget gjorde. Totalt uppgår ägande i Fagerhult till 46,6%
 • Nettoskuldsättningen har i och med förvärven och IFRS 16 ökat från 9,2% till 11,3% under 2019
 • Substansvärdet per 31 december 2019 ökade till 136 kronor från 100 kronor året innan.
 • Substansvärdet per 13 februari uppgår till 137 kronor och substanspremien är nu cirka 20%
 • Utdelningen höjs med 10% till 2,75 kronor från 2,50 kronor
 • I september efterträdde Johan Hjertonsson, från Fagerhult, som ny VD efter den avgående Jan Svensson

Under 2020 har Latour inte legat på latsidan, utan man gjort ytterligare två förvärv till industrirörelsen. Dessa är Hultafors Groups förvärv av Emma Safety Footwear och Latour Industries förvärv av MS Group Batec Mobility. Sedan har man också fullföljt det i november annonserade förvärvet av S+S Regeltechnik via sitt dotterbolag Bemsiq, som ingår i Latour Industries.

Mina tankar kring Latour


Latour är i mitt tycke ett fantastiskt bolag och sett över de senaste 20 åren har bolaget gett en årlig genomsnittlig totalavkastning på 17% mot SIXRXs 5,8%. Den ordinarie utdelningen har ökat från 0,23 öre till 2,75 kronor, med hänsyn tagen till split, under samma period. Man har också haft tre tillfällen med extra utdelning, vilket är som grädde på moset.

Bilden nedan visar på hur den ordinarie utdelningen har utvecklats sedan 1984 till 2018. För 2019 kan man alltså lägga till 2,75 kronor, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på den ordinarie utdelningen om 17,4% per år! Det innebär en dubblering av utdelningen på 4,3 år.


Vidare gillar jag att Latour kontinuerligt jobbar med att förvärva och bygga upp industrirörelsen. Just den biten tycker jag gör Latour intressant som investering, eftersom vi som mindre investerare ofta har svårt att själva kunna investera i liknande onoterade innehav.

Däremot, tycker jag att nettoskuldsättningen har nått en nivå där bolaget borde jobba med att få ned den ytterligare. Sedan 2016 har den gått från 3,0% till 11,3%. Dock beror 0,65% på införandet av IFRS 16. Men trots den ökade nettoskuldsättningen visar bolaget på ett positivt kassaflöde för 2019.

Jag kommer att låta Latour vara kvar i min aktieportfölj och utgöra ett av sex ben i min investmentbolagsfond. Med tanke på att substanspremien är så hög kommer inga nya inköp göras. Vanligen handlas detta bolag till en premie, men max 5% är jag beredd att betala. Normalt sett vill jag inte handla investmentbolag till en premie, men i Latours fall, har de en onoterad industrirörelse som kan vara värd att betala lite extra för.

Finns Latour i din aktieportfölj? 


tisdag 4 februari 2020

Resurs Holding fortsätter sin stabila bana

I morse kom Resurs Holding med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är mitt näst största innehav och det andra av mina fyra case. Totalt utgör Resurs Holding 13,4% av aktieportföljen, men sett till investerat belopp är det mitt största innehav.

Med tanke på att Collector kom med en minst sagt sur smällkaramell i form av en ökad reserv för kreditförluster på cirka 800 miljoner kronor var man lite nervös inför Resurs rapport idag. Visserligen trodde jag inte att det skulle bli någon större överraskning, men med tanke på att aktiekursen gått ned en hel del i kölvattnet av Collectors rapport, så kunde man inte vara helt säker.

Det som jag gillar med Resurs är att man har funnits sedan 1970-talet och varit med om en hel del upp och nedgångar, samt kriser men ändå tuffat på och levererat fina resultat år efter år. Affärsmodellen fungerar med andra ord över tid, vilket bolaget visar med dagens rapport.

Det fjärde kvartalet kan kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 945 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med -3% till 364 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 399 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 1% till 1,43 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,5% från 40,7%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,7%, upp från 2,0% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,5%


Om man istället ser till helåret 2019 kan det kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 3 679 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade bara med 5% till 1 563 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 1 598 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 6% till 6,07 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,1% från 40,5%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,3%, upp från 2,1% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,2%
 • Styrelsen förslår en ökning av utdelningen till 2,10 kronor från 1,95 kronor. När det gäller utdelning så kom utdelningen för H1 2019 i oktober 2019 och landade på 1,80 kronor. Den utdelning om 2,10 kronor avser H2 2019 och kommer i maj 2020. Totalt för 2019 ökar utdelningen till 3,90 kronor från 3,75 kronor, upp 8%. Mina tankar kring rapporten och framåt


Det som jag verkligen uppskattade var att man till den webbsända presentationen hade tagit med sig kreditchefen som höll ett eget anfarande om hur kreditsidan utvecklats inom Resurs. Det var särskilt tacksamt med tanke på att Norge fortsätter att var ett litet sorgebarn för Resurs för tillfället.

För de läsare som inte hängt med om av som har hänt på den norska marknaden, har man numera infört ett Gjeldregister, ungefär som vårt UC. Det har gjort att möjligheten att ta lån från flera olika låntagare utan att det uppmärksammas, har stängts, varpå dessa personer nekas lån. Vilket i längden så klart är sunt. Dock, kortsiktigt kommer detta påverka marginalen, vilket vi också sett under 2019 och kommer att se under 2020.

Just den extra kreditreserveringen uppehölls sig analytikerna kring en hel del och det var också den som fångade mitt främsta intresse när jag läste rapporten. Historiskt sett har Resurs alltid haft en konservativ hållning till risk och tack vare de nya Gjeldregistret i Norge har bolaget nu blivit varse om att det kan finnas ytterligare kreditrisker i den norska lånestocken. Det är därför som ledningen har, utöver vad bolagets kreditmodeller gett, valt att reservera ytterligare 35 MSEK.

Värt att kommentera kring kreditrisker är införandet av IFRS 9 och dess effekt på verksamheten. Lite kort handlar regelverket om hur mycket bolag ska reservera beroende på typ av lån och risken för att dessa fallerar.

Man delar upp lånen i 3 olika steg, där steg 1 avser lån som presterar som de är tänkt, dvs betalas i tid, och där uppskattar man risken för att något händer inom 12 månader och reserveras det beloppet. I steg 2 finns de lån som underpresterar, dvs man kan vara sen med någon betalning eller liknande. Skillnaden mot steg 1 är att man nu måste räkna på risken för att det fallerar sett till hela lånet kvarvarande löptid. Slutligen i steg 3 finns de lån som fallerat och är nedskrivna.

I och med att Resurs ökar sin utlåning löpande mot både större belopp och längre löptider jämfört med tidigare kommer IFRS 9 by default ledade till högre kreditreserveringar givet samma riskbedömning i och med att de lån som hamnar i steg 2 kommer löpa på längre tid. Något som gör att det belopp som måste reserveras blir högre.

Det gör att möjligheten att nå målet om en riskjusterad marginal på mellan 10-12% känns svårt framöver. Bolagets VD flaggade också för att man kan komma att se över målen under 2020 men att man vill vänta tills den nya CFOn kommit in. Själv tror jag att man kommer att minska ned NBI-målet till cirka 9%.

I övrigt tycker jag att Resurs kom med en stabil rapport, något som känns som deras signum numera, även detta kvartal. Ser man till de finansiella målen överträffar bolaget samtliga utom nämnda NBI-marginal.


Som vanligt reagerade marknaden negativt och skickade ned aktien nästan 5%, men nu är den ned strax 0,5%. Uppenbarligen är nischbanker en ratad sektor, men själv gillar jag sektorn och bolaget.

Sedan 2014 har vinsten per aktie vuxit med cirka 20% per år i snitt och räknat från 2016, året då bolaget börsnoterades, har vinst per aktie vuxit med cirka 10% per år i snitt. Numera växer man långsammare i och med sin storlek. Men de senaste två åren har man vuxit med cirka 6% per år, vilket jag tror att man kommer att kunna hålla framöver.

Själv har jag som mål att kursen borde kunna komma upp mot 120 kronor om fem år inklusive erhållen utdelningen under dessa år. Idag handlas aktien till P/E 8,83, vilket jag tycker är alldeles för lågt.

Givet en vinsttillväxt på 6% per år och en utdelningstillväxt på 7% per år ger det en framtida kurs om 71,50 kronor och erhållen utdelning på 22,40 kronor vid samma P/E-tal. Men själv tror jag att ett P/E upp mot 11-12 är rimligare och med samma antaganden ger det istället en teoretisk framtida kurs om 89-97 kronor om 5 år.

Nu är det inte säkert att det blir så och med tanke på att Resurs kurs främst rört sig sidledes sedan 2016, känns det kanske inte så troligt just nu. Men själv tror jag att nischbanker inte kommer att vara en "hatad" bransch resterande fem åren utan att man kommer att börja fundera på värdebolag och då borde Resurs stå inför in uppvärdering.

Finns Resurs Holding i din aktieportfölj? Vad tycker du om bolaget?


torsdag 30 januari 2020

Europris växer snabbare än marknaden och höjer utdelningen

Idag kom Europris med sin Q4 rapport för 2019. Bolaget är först ut av mina fyra case. Det bolag som jag tror på lite extra och har en större investering i. Glädjande var att även i det fjärde kvartalet växer man omsättningen snabbare än den underliggande marknaden och att man höjer utdelningen. Själva kvartalet kan sammanfattas med:

 • Omsättningen ökade med 3,3% till 1 899 (1 839) miljoner NOK 
 • Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 1,1% (7%)
 • Bruttovinsten steg med 7,4% till 857 (798) miljoner NOK
 • Bruttomarginalen ökade till 45,1% från 43,4%
 • Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 330 (304) miljoner NOK
 • Justerad vinst sjönk till 217 (224) miljoner NOK

Minskningen i vinsten för kvartalet beror på att bolaget påverkats negativt av en orealiserad förlust från sin hedging på 19 miljoner NOK. Samma kvartal hade man en orealiserad vinst på 17 miljoner NOK.

Under kvartalet har man också ordnat med nya krediter, som löper på 3 år med option på förlängning ytterligare 1 år. Räntekostnaderna kommer dock att öka på grund av en uppgång i den rörliga ränta och uppgå till cirka 15 miljoner NOK per år.

Förvärvet av de 20% i Runsvensgruppen (äger ÖoB) slutbetalades med egna aktier i december. Under 2020 har Europris en option på att förvärva de resterande 80%:en.


Ser man istället till hela året 2019 kan det sammanfattas med:

 1. Omsättningen ökade med 7,2% till 6 234 (5 817) miljoner NOK 
 2. Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 4,4% (5,3%)
 3. Bruttovinsten steg med 8,1% till 2 711 (2 507) miljoner NOK
 4. Bruttomarginalen ökade till 43,5% från 43,1%
 5. Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 1 133 (666) miljoner NOK
 6. Justerad vinst sjönk till 390 (429) miljoner NOK
 7. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,95 (1,85) NOK, en ökning med 5,4%

Under året har man öppnat 6 nya butiker och tagit över 4 franchisebutiker. I siffrorna för 2018 har det inte gjorts någon justering för den nya redovisningsstandarden IFRS16 avseende leasing. Effekten i resultaträkningen är att man numera a) skriver av på sina leasingtillgångar istället för att kostnadsföra leasingavgiften samtidigt som b) man betalar en ränta på den framtida leasingskuld man har.

Effekten av a) är att kostnaden flyttas från övriga rörelsekostnader till avskrivningsraden. Det är därför det i siffrorna blir ett väldigt mycket bättre EDITDA-resultat än för 2018. Samtidigt när man tittar på raden för avskrivningar i år, blir dessa väldigt mycket högre. För Europris rör det sig om cirka 410-450 miljoner NOK som har bytt plats i resultaträkningen.

Effekten av b) är att man tvingas betala en räntekostnad på sin framtida leasingskuld och det drabbar finansnettot. För 2019 rör det sig om cirka 47 miljoner NOK. Om man inte hade haft denna redovisningsstandard skulle vinsten uppgå till 437 miljoner NOK att jämföra mot de 429 miljoner NOK för 2018.

2020 blir det lättare att följa med i hur det går för bolaget eftersom jämförelsesiffrorna är påverkade av införandet av IFRS16. Själv tycker jag att det hade varit på sin plats att Europris räknat om 2018 års siffror som om man hade haft IFRS16 redan då. Det blir lättare för oss investerare. Nu måste man själv hålla på och justera för att få till en vettig jämförelse.

Vidare, vad gäller IFRS16, påverkar det också balansräkningen både på tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan bokar man in värdet av rätten att använda leasingtillgångarna och på skuldsidan motsvarande som framtida leasingskuld. Totalt rör det sig om cirka 2,4 miljarder NOK per sista december 2019. Nettomässigt tar det i princip ut varandra, men effekten blir att bolagets nyckeltal Net debt/justerad EBITDA ökar från cirka 1,8 till 2,7.

Mina tankar om rapporten


För det första glädjer det mig att Europris även detta kvartal fortsätter att växa snabbare än marknaden. Det känns som ett styrkebesked. Intressant är att säsongseffekter och när stora helger inträffar, får en märkbar påverkan på försäljningen. Att siffrorna för Q1 och Q2 svänger kraftigt beroende på i vilket kvartal påsken inträffar är sedan länge känt, vilket gör att det är mer intressant att jämföra halvår mot halvår.

Men det jag inte kände till var att beroende på när Black Friday och helgen kring första advent inträffar, också får en betydelse. Förra året skedde dessa två stora shoppingtillfällen i efterföljande veckor medan det i år inföll i samma vecka. Effekten blev en negativ påverkan på försäljningen. Men fördelen är att 2020 och 2021 kommer dessa två tillfällen inträffa under samma vecka, så det borde då inte påverka försäljningen negativt.

Totalt sett är ändå 2019 ett ok år, även om det känns som en viss avmattning i det fjärde kvartalet. Nu ska man komma ihåg att 2018 var ett väldigt starkt år, så det är tuffa jämförelsetal. Själv hoppas jag att detta var mer ett smolk i bägaren och inte en början på något mellanår. Sedan har man tagit en hel del extrakostnader under 2019 som förhoppningsvis inte kommer tillbaka under 2020. De extrakostnader som man haft är:

 • Ca 50 miljoner NOK på grund av att man tvingats hyra extra lagerplatser då man tajmade beställningar fel och det nya centrallagret fortfarande var under uppbyggnad
 • Ca 19 miljoner NOK för orealiserade kursförluster i sista kvartalet när den norska kronan stärktes mot vad man hade hedgat. Eftersom man 2018 tjänade 11 miljoner NOK på motsvarande, så är effekten 36 miljoner NOK

Till detta kan läggas till att kostnaderna för investeringar i IT och lagerautomatisering väntas minska 2020. Detsamma gäller de extra hyreskostnaderna utöver de ordinarie. Slår man samman dessa givet vad som framgår av rapporten rör det sig om nästan 100 miljoner NOK.

När det gäller ÖoB, bidrog de 20% med vinster i samordning av beställningar under 2019 på cirka 16 miljoner NOK, varar cirka en tredjedel avser Europris. Detta förväntas växa under 2020 och 2021 till 40 respektive 80 miljoner NOK, där Europris får ta del av hälften varje år. Helt klart finns det potential i det förvärv som man gjort.

Lite oroväckande är dock att även om försäljningen ökar i ÖoB, minskar EBITDA. Den anledning som ges i rapporten är för att butikskonceptet inte håller måttet. Den justerade, oreviderade, EBITDA-marginalen minskade till 1,9% från 2,9% mellan åren.

Det nya butikskonceptet, kallat 2.0, tror jag blir bra, då det är mer en logisk layout av butiken. Ungefär som IKEA eller Clas Ohlsson. Vidare vill man satsa mer på högmarginalprodukter och minska ned på matrelaterade produkter.

Den öppnade butiken i Märsta utanför Stockholm är lite av en testbutik. Det blir spännande och se hur det faller ut och själv funderar jag på att försöka göra en Lynchning genom att besöka ÖoB i Märsta under 2020.

Jag gör inga förändringar i innehavet idag utan jag är nöjd med den exponering som jag har. Det tråkiga är att vd Pål Wibe slutar under året för att gå till XXL. Han har varit med sedan 2014 och en bidragande anledningen till tillväxten i Europris.

2020 känns dock som ett spännande år; ny vd ska på plats, det nya centrallagret ska tas i bruk och så har vi det här med ÖoB. Viktigt blir att 2020 inte bara blir ett mellanår utan att Europris jobbar på med kostnadssidan och fortsätter att växa snabbare än marknaden.

Dock känns det just nu som att min målkurs om minst 50 NOK om 5 år kanske blir lite svår att uppnå, baserat enbart på denna rapport. Marknaden gillade heller inte rapporten utan skickar ned aktien cirka 4,5%.

Finns Europris i din aktieportfölj eller har du någon annan matrelaterad aktie?


onsdag 22 januari 2020

Investor: Q4-rapport utan några överraskningar
Imorse klockan 08:15 kom investmentbolaget Investor, lagom till morgonkaffet, med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget ingår, som ett av mina sex investmentbolag, i min fond Stojko Invest Investmentbolag. Likt tidigare rapporter var även denna rapport utan några direkta överraskningar.

I och med att börsen har haft ett fantastiskt år 2019, återspeglas detta även i det ökade substansvärdet för Investor. I korthet kan man sammanfatta det fjärde kvartalet med:


 • Det justerade substansvärdet uppgick till 485 019 miljoner kronor eller 634 kronor per aktie
 • Det rapporterade substansvärdet uppgick till 420 681 miljarder kronor eller 550 kronor per aktie
 • Totalavkastningen uppgick till 7% under kvartalet jämfört med SIXRX som ökade 10%
 • Noterade bolag genererade en totalavkastning om 9%
 • Aktier i ABB köptes för cirka 1 miljard kronor 
 • Värdet på de onoterade innehaven i Patricia Industries minskade med 3% på grund av lägre multiplar och valuta
 • Inom Patricia Industries aviserade Laborie och Piab strategiska förvärv av Clinical Innovations respektive TAWI Group i december
 • Värdet på investeringarna i EQT ökade med 9%
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 2,8% (6,1% 2018)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 14 kronor per aktie för 2019 (+7,69%), att utbetalas 10 kronor i maj 2020 och 4 kronor i november 2020
 • Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,11% för 2019
Noterade bolag

Totalavkastningen för dessa ökade som sagt med 9% under Q4 2019, där Atlas Copco, ABB och Saab stod för den största ökningen.


Man valde också att investera ytterligare 1 miljard kronor i kvartalet, totalt 4,3 miljarder 2019, i ABB. Anledningen är att man ser en ökad potential nu med den nya VD:n Björn Rosengren från Sandvik under 2020 samt att ABB har starka positioner i attraktiva industrisegment.

Även i Epiroc är det en ny VD från 2020, där Helena Hedblom har utsetts och i Husqvarna har Henric Andersson utsetts. Båda har lång och gedigen erfarenhet från sina respektive bolag.

Själv tror jag att 2020 kommer bli ett spännande år och det blir intressant att följa utvecklingen i dessa tre bolag. Slutligen kommer Electrolux att delas upp i två bolag under 2020, där deras affärsområde Professional Services kommer att lyftas ur och bilda ett eget bolag.

Patricia Industries

Detta område består av Investors onoterade innehav och mycket fokus ligger på bolag inom vårdprodukter och hjälpmedel. Klart störst är Mölnlycke, som står för cirka hälften räknat på marknadsvärde.

Mölnlycke - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. Båda affärsområdena Wound Care och Surgical, som står för 54% respektive 46% av omsättning, ökade sin organiska tillväxt något under det fjärde kvartalet. EBITA-% på 25,3%, i linje med föregående år.

Permobil - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 16,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Orsaken är ökade rörelsekostnader samt åtgärder för att minska kostnadsbasen. PushTracker E2 & Switch Control lanserades under kvartalet, som är marknadens mest avancerade drivhjälpssystem för manuella rullstolar.

Laborie - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 25,3%, en mer än dubbling mot föregående år. Bakgrunden är fokus på kostnader, omstrukturering av den europeiska verksamheten och förvärvet av Cogentix. I slutet av året ingick Laborie även avtal om att förvärva Clinical Innovations, en ledande leverantör av engångsprodukter för förlossningar och för intensivvård av för tidigt födda barn.

Sarnova - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 11,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Distribution av endoskopiprodukter återfördes till Ambu. Det blir intressant och se hur det påverkar lönsamheten framöver.

Braun Ability - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 7,7%, en ökning mot föregående år, och i det fjärde kvartalet dubblerades marginalen. Anledningen är en förbättrad operationell effektivitet och åtgärder för att optimera leverantörskedjan.

Piab - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 26,9%, oförändrat mot föregående år. Dock så sjönk den marginalen kraftigt under Q4 2019 på grund av minskad tillväxt i främst Asien och Europa. I december ingicks avtal om förvärv av TAWI Group, en ledande tillverkare av ergonomiska lyftsystem.

Vectura - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 27,2%, en ökning mot föregående år. Byggnation av nytt äldreboende i Eskilstuna inlett under kvartalet.

Grand Hotel - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 1,7%, en ökning mot föregående år, som visade -0,8. Ökad omsätttning och god kostnadskontroll ligger bakom marginalförbättringen.

Tre - Antalet abonnenter ökade med 53 000 under kvartalet och serviceintäkterna ökade med 5%. Totalt sett ökade omsättningen något. Under kvartalet lanserades tjänsten 3Samla, där man introducerade ett familjesegment för första gången.

EQT

EQT kom in på börsen i den andra halvan av 2019 och den introduktionen har verkligen lyft fram de dolda värdena. Påverkan på substansvärdet från EQT under det fjärde kvartalet var 21,3 miljarder kronor, vilket är runt 20% av den totala substansvärdesförändringen.

Under kvartalet bidrog EQT med en totalavkastning på 24%. Sedan har även Investor investerat i EQT:s fonder, men där var värdeförändringen i princip oförändrad mellan kvartalen. Dock kan det  tilläggas att redovisningen av värdeförändringen släpar ett kvartal, så förändringen i det fjärde kvartalet vet vi först när rapporten för Q1 2020 har kommit.

Nettoskulden

Nettoskulden per sista december 2019 uppgick till 11,9 miljarder, vilket motsvarar 2,8%. Själva bruttokassan i Investor uppgick till 24,8 miljarder kronor.

Målet är att ha en nettoskuld på 5-10% av substansvärdet och anledningen till att den är så låg för tillfället är att man har bland annat sålt av Aleris till Triton. Men de nya investeringarna i bolagen inom Patricia Industries kommer under 2020 att driva upp nettoskulden. Den totala löptiden på Investors låneportfölj ökade något till 11,1 år i snitt.

Mina tankar

Själv är jag nöjd med utvecklingen under helåret, även om det fjärde kvartalet var svagare än vad Stockholmsbörsen presterade. Investor tillhör basen, eller grunden för att använda min husliknelse, i min aktieportfölj. Likt en klocka höjer man också utdelningen med 1 krona eller 7,69%. I tre av de noterade bolag har nya VD:ar tillträtt under 2020 och det ska bli spännande att följa utvecklingen i dem. Vidare så är det klart intressant att se hur de nya förvärven i Patricia Industries kommer in i respektive bolag och bidrar till omsättningen.

Det som jag däremot saknar i rapporten är kommentarer från VD kring mutskandalen i Ericsson, utredningen om penningtvätt i SEB och syftet med investeringen i Wärtsilä. Här är det helt blankt och när det gäller de noterade innehaven är de endast med på en sida av den 32 sidor långa rapporten. Det jag som investera i Investor vill veta är:

1) Varför har man inte agerat mot Ericsson tidigare då detta med mutor pågått under så många år och man har haft styrelseplats i bolaget under tiden. Ett tag hade man till och med en VD, som kom från Investor.

2) I SEB, vad tror man om Finansinspektionens utredningen som kommer om några månader och hur jobbar man med banken för att se till att detta inte sker igen. Här sitter Marcus Wallenberg som ordförande för styrelsen i SEB, men är även med i Investors styrelse.

3) Däremot var det en analytiker som tog upp frågan om Wärtsilä på telefonkonferensen, som jag lyssnade in på. Nu kommer Wärtsilä med rapport om någon vecka så VD Johan Forsell kunde inte säga så mycket annat än att man jobbar tillsammans med bolaget för att komma tillrätta med problem.

Helt enkelt får man vänta och se hur Wärtsilä utvecklas, men när det gäller Ericsson och SEB tycker jag att det arbete som utförts av styrelserna där har varit svagt och jag förväntar mig att Investor tar ett större tag och ansvar om sitt ägande i dessa noterade innehav.

Om Investor finns i din aktieportfölj, vad tyckte du om rapporten?

torsdag 16 januari 2020

Storytels nya mål 2023

I tisdags höll Storytel sin kapitalmarknadsdag på Biograf Sture i Stockholm. Bolaget är ledande för ljudboks- och e-bokstjänster i norra Europa. Jag har tidigare ägt aktier i Storytel, men sålde av dem med en liten vinst.

Men efter det att jag själv börjat använda tjänsten, särskilt när jag är ute och tränar eller åker kommunalt, och gillar den har jag återigen köpt in mig i bolaget. Något som skedde i måndags denna. Tyvärr var man lite för sen in så det genomsnittliga anskaffningsvärdet landade på 162 kronor, men sett till de senaste dagarnas uppgång blev det bra ändå. Jag köpte även in aktien i barnens båda aktieportföljer.

Därför är det spännande att läsa om vad bolaget lyfte fram under sin kapitalmarknadsdag. Idag har man cirka 1,1 miljoner betalande abonnenter och redan under 2020 förväntar man sig att växa denna abonnentstock till minst 1,5 miljoner abonnenter. Det motsvarar en tillväxt på cirka 36% under detta år. Själva streamingintäkterna kommer att växa i ungefär samma takt, 32-35%, och öka till 1,9-2,0 miljarder kronor.


Denna bild från presentationen på kapitalmarknaden tycker jag är både talande och intressant och illustrerar vart Storytel är på väg på denna snabbväxande marknad.


Att vi går mer och mer mot ljudböcker är kanske inte så obekant. Men det som är intressant är att marknaden under det senaste decenniet vuxit med 20% i snitt per år, för att fortsätta att växa med 15% i snitt för det kommande decenniet. Översatt i kronor förväntas marknaden globalt att öka från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor. I dagsläget har Storytel en marknadsandel på 5% och frågan är hur stor andel de kommer att ta under de kommande 10 åren.

Prognos och mål 2020


 • Minst 1,5 miljoner betalande abonnenter vid årets slut, motsvarande en tillväxt på 36%
 • Streamingintäkterna beräknas landa på 1,9-2,0 miljarder SEK, upp 32-35%
 • Lansering av Storytel kommer att ske i ytterligare 1-3 länder
 • Fortsatt stark expansion i de 20 befintliga länderna som finns idag
 • Ytterligare 2-4 marknader förväntas nå lönsamhet under året
 • Förbättra lönsamheten genom att den negativa EBITDA-marginal går från -16% till spannet 10-12% negativ


Värt att notera är att Storytel under 2020 kommer att byta redovisningsprincip så att bolagets immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen, vilket kommer att bidra positivt till att förbättra marginalen. Bakgrunden till bytet är att bolaget kommer att gå över till de internationella redovisningsprinciperna, IFRS, på sikt.

Här får man som investerare själv hålla koll på så att denna post inte växer hur mycket som helst. Anledningen är för att om det i framtiden skulle bli ett nedskrivningsbehov på grund av att värdet minskat, kommer detta att slå hårt på resultatet det året.


Mål fram till 2023


 • Genomsnittlig årlig abonnenttillväxt på omkring 40%.
 • En genomsnittlig årlig intäktstillväxt inom streamingverksamheten på omkring 35%
 • Tillväxt kommer att prioriteras före lönsamhet under förutsättning att man ser en stärkt CLV/SAC-marginal (mäter kostnaden för att skaffa en kund som stannar kvar och hur mycket man tjänar på den kunden)
 • Lönsamhet förväntas uppnås på varje enskild lokal marknad inom fem år från lansering.
 • Fortsatt expansion med lanseringar på över 20 nya marknader


Nedan bild från presentationen sammanfattar tillväxtstrategierna som Storytel har.En viktig punkt som bolaget tog upp på sin kapitalmarknadsdag är att även om modellen är skalbar, är det inte bara att rulla ut lösningen i land efter land. Man måste tänka både globalt och lokalt, så kallat "Glocal". För att modellen ska fungera behöver man alltså bygga en lokal organisation med en bra produktlösning och böcker på det lokala språket.

Själv tycker jag att de kommande åren för Storytel kommer att bli spännande, men med tanke på att man kommer att prioritera tillväxt och inte går med vinst kan resan bli skakig. Fördelen är om bolaget levererar på sina mål kan svängningarna i kursen ge köptillfällen, vilket jag nog kommer att utnyttja.

Finns Storytel i din aktieportfölj?


söndag 29 december 2019

Hur lika viktar jag min investmentbolagsportföljen för 2020
I mitt förra inlägg pratade jag om hur jag strukturerat aktieportföljen inför 2020. Förutom mina fyra olika case samt preferensaktier, är fonden Stojko Invest Investmentbolag den klart största positionen. Istället för att mäta utvecklingen för varje enskilt investmentbolag, ser jag dem som en enhet, en investmentbolagsportfölj. 

De aktier som jag har valt till min fond Stojko Invest Investmentbolag är Investor, Industrivärden, Lundbergs, Latour, Svolder och Bure. I samband med att jag skapade aktieportföljen för 2020, investerade jag ytterligare i investmentbolagsportföljen så att varje innehav var värt 170 000 kronor.
Med andra ord blev fonden likaviktad utifrån ett marknadsvärde.

Men eftersom att jag ägt vissa av investmentbolagen sedan tidigare, är andelen investerat belopp i varje bolag långt ifrån detsamma.Som bilden visar, sträcker sig investerat belopp från precis under 148 000 kronor till strax över 161 000 kronor. Latour har det lägsta anskaffningsvärdet följt av Bure och Svolder. Sedan kommer de investmentbolag som investerar i mer Large Cap bolag, som Lundbergs, Industrivärden och Investor.

Trots att det var några veckor sedan som jag lika viktade portföljen utifrån marknadsvärde, har Bure dragit iväg över 25 000 kronor. Övriga investmentbolag har ökat 1,75 - 5,3%, förutom Investor som har minskat 0,8%.

Hur ska jag lägga upp fonden inför 2020?


När jag nu går in i 2020, vill jag göra det med en lika viktad investmentbolagsportfölj och frågan är hur jag ska göra. Ska jag utgå från att jag ska ha investerat lika mycket i varje investmentbolag, det vill säga se till att övriga fem bolags investerade belopp uppgår till 161 271,50 kronor. Precis som det investerade beloppet är för Lundbergs.

Eller ska jag utgå ifrån marknadsvärdet för Bure och investera i de andra fem bolagen så att deras marknadsvärde blir lika stort som Bures?  En tredje variant skulle vara att jag inte tillför några nya pengar utan säljer aktier från de olika investmentbolagen så att jag antingen har lika mycket investerat i varje bolag eller att varje bolags marknadsvärde är lika högt.Helst vill jag inte sälja av några aktier utan istället tillföra mer kapital. När jag ställde frågan på Twitter, blev det ganska jämt mellan de som tyckte att jag skulle lika vikta baserat på investerat belopp och de som istället tyckte att jag skulle lika vikta utifrån marknadsvärde. Någon menade också att lika viktad per definition alltid avser investerat belopp.

När jag räknar på vad det skulle innebära i form av ytterligare investeringar, innebär en lika viktning utifrån investerat belopp ytterligare cirka 41 000 kronor och då skulle alla sex innehaven ha ett investerat belopp som uppgår till 161 271,50 kronor, vilket totalt blir 967 629 kronor.

Nu är jag kanske lite larvig, men jag gillar jämna belopp och skulle i sånt fall vilja ha investerat totalt 1 miljon kronor i min investmentbolagsportfölj. Då behöver jag skjuta till ytterligare drygt 73 000 kronor till det som jag hittills investerat och landar på ett investerat belopp av 166 666 kronor i varje investmentbolag.

Om jag istället utgår från marknadsvärdet, ska varje investering i varje enskilt investmentbolag vara värt 196 798,50 kronor, samma som Bures marknadsvärde. I sånt fall måste jag skjuta till cirka 110 000 kronor


Om man visualiserar det hela skulle det se ut enligt följande:

Lika viktad baserat på investerat belopp

Lika viktad baserat på marknadsvärde

När man jämför dessa två scenarier inser jag att om jag utgår från ett marknadsvärde, kommer Investor och Industrivärden följt av Lundbergs att väga tyngre i fonden Stojko Invest Investmentbolag. I sånt fall kan jag lika gärna fundera på om det inte hade varit enklare att investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag direkt istället. Nackdelen är dels att Investor och Industrivärden får ännu tyngre position medan Bure och Svolder i princip inte har någon större närvaro alls. Och den fördelen gillar jag inte.

Fördelen med en lika viktad portfölj baserat på investerat belopp är att fördelningen mellan investmentbolag blir lika stor så att inget bolag väger tyngre än ett annat i portföljen. Även forskning har visat att en sådan portfölj presterar bättre, vilket är positivt. Anledningen är att du aldrig kan veta vilket bolag som kommer att gå bäst i framtiden. Men en lika viktad portfölj är chanserna till en högre avkastning bättre. Just detta år har de investmentbolag som investerar i mindre företag gått bättre, men för 2020 kan situationen bli den omvända.

Slutsats


Därför kommer jag att lika vikta Stojko Invest Investmentbolag imorgon på årets sista börsdag utifrån investerat belopp, så att i fonden kommer det att vara investerat 1 miljon kronor. Under året kommer jag sedan att köpa in mig i bolagen baserat på de bolag som har en substansrabatt runt 5 års snittet. En omviktning baserat på investerat belopp kommer sedan att ske inför varje nytt år, det vill säga på varje års sista börsdag.


söndag 22 december 2019

Min aktieportfölj inför 2020
2019 har verkligen gått fort. I januari lämnade jag in uppsägningen till min chef efter 11 år som nordisk ekonomichef på ett amerikanskt Fortune 500-bolag. Sista arbetsdagen blev 4 maj och fram till 6 september tog jag ut min sparade semester. Galet egentligen med 85 dagar sparad semester, men det blev ett antal sköna månader. Först i september, när datorn och nyckelbrickan lämnades in, insåg jag egentligen vad jag hade gjort. Det var som funderingarna dök upp om jag verkligen hade fattat rätt beslut. Jag menar, vem säger upp sig från ett högavlönat jobb med bra tjänstepension utan att ha något att gå till. Det är inte normen direkt.

Men jag hade ju gjort hemläxan och fått ihop tillräckligt för att kunna leva på utdelningen. Dock gjorde man misstagen att fokusera för mycket på utdelning. För att få ihop tillräcklig utdelning, innebar det att jag hade investerat i en hel del preferensaktier och andra högutdelare. Baksidan var att varken utdelning eller totalavkastningen skulle ge några större tillväxt med åren. I och med att jag var tvungen att leva på hela utdelningen skulle jag inte heller kunna spara något direkt.

Även om jag gillar tanken med utdelningsinvestering, känner jag att det trots allt är totalavkastningen som är det mest intressanta. Jag har under året köpt och sålt alldeles för frekvent, vilket inte är det jag vill hålla på med. Problem har varit att jag kan ha köpt in mig i ett innehav motsvarande 0,25-0,5% av totala portföljen och haft en tanke med inköpet.

Efter några veckor har jag sedan "tröttnat" och tyckt att detta lilla innehav bara ligger och skräpar och därför sålt. Nu kan man tänka sig att detta skulle kunna ses som trading, men det passar inte mig utan jag vill istället kunna ha några innehav att följa och fokusera på.


Därför har jag under hösten funderat och laborerat med olika strategier och tankar kring hur jag vill strukturera min aktieportfölj. De strategier eller tankar som jag landat i är:


 1. Aktieportföljen ska ha en stabil grund som klarar sig över tid. Här tänker jag mig ett hus som ska kunna stå stadigt i 100 år.
 2. En del av portföljen ska fokusera på att generera ett jämnt kassaflöde, ungefär som när Kinnevik hade Korsnäs som gav stabila kassaflöden för deras investeringar. 
 3. Utdelningstillväxt och totalavkastning är viktiga pusselbitar
 4. Aktieportföljen ska vara diversifierad 
 5. Fokus ska ligga på max 5 utvalda case 
 6. Max 12 innehav totalt
 7. Sparandet ska ses över lång tid 
 8. Skapa fonder utifrån teman och lägg in små innehav i dessa och följ utveckligen av den totala fonden. 


Den aktieportfölj som jag nu har skapat genererar 62,9% av den utdelning som jag behöver för att klara mig. Därför har jag tidigare allokerat om till kontakter motsvarande 50% av vad jag behöver per månad under 5 års tid. Resterande 50% kommer att komma från den totala utdelningen, vilket gör att 12.9% av aktieportföljens utdelning därför kan återinvesteras. Tanken är att på 5 år kommer jag fokusera på totalavkastningen och därefter antingen sälja av de 50% av utdelning som saknas årligen eller allokera om så att portföljen minst ger 100% av den utdelning som jag behöver.

Men inför 2020 ser min totala aktieportfölj ut så här:Preferensaktierna, som är Klövern pref, Corem pref, Sagax D, SBB D och Sdiptech pref, står för det stabila kassaflödet. De utvalda case som jag har är Resurs Holding, Sinch, Evolution Gaming och Europris. Nedan är mina hisspitchar kring dessa case sett över kommande 5 åren:

Aktiekursen för Resurs Holding har knappast rört sig från introduktionen på 55 kronor för över tre år sedan, men vinsten har dubblats. Jag tror att vinsttillväxten fortsätter i samma takt det kommande fem åren och att vinsten minst dubblas. Med en direktavkastning på runt 6% och ett P/E som nu är under 10 trots uppgång för aktien till 60,30 kr, är min tes att aktie borde stå i 120 kr om 5 år.  Själv har jag ett gav på 56,51 kronor

När det gäller Sinch, var jag inne i den aktien för drygt 18 månader sedan men gick ur aktien efter ett kort tag då jag tyckte att de hade för dåliga marginaler och förstod inte riktigt affärsmodellen. Hur kan man tjäna pengar på att skicka vidare sms? Men bolagets verkliga värde ligger i alla de avtal som det har med operatörer världen över. Operatörerna använder sig därför av Sinch plattform för att förmedla sms istället för att ha enskilda avtal med varje operatör.

Eftersom strukturen är på plats är detta en kassako och lätt för bolaget att utveckla för att kunna skicka andra meddelandeformat som RCS, Whatsapp, osv. Som de senaste kvartalsrapporterna visat, har försäljning och vinst vuxit rejält och detta kommer bara att fortgå tror jag. Mitt bet är att detta bolag kommer att vara värt minst 50 miljarder om 5 år om det inte blir uppköpt innan, vilket skulle vara klart negativt. Eftersom jag inte stannat kvar i aktien utan gått in igen är mitt nya GAV 227 kronor.

Evolution Gaming är som bolagen som sålde hackar och spadar under amerikanska guldrushen på 1800-talet. Med fantastiska marginaler och en amerikansk marknad som öppnas upp för onlinespel nu och under de kommande åren, tror jag att bolaget kommer att växa vidare till höga marginaler. Mitt bet är detta har potential att bli värt 10-15 miljarder USD om inte mera. Mitt GAV är 241 kronor.

Norska Europris jobbar med daglivaruhandel, men de fokuserar på lågprissegmentet. Människor gillar att handla billigt inte minst under en lågkonjuktur. Nyligen har man köpt 20% av ÖoB med option på att köpa resterande 80% och man har samarbetsavtal med finska Tokmanni, som är i samma gebit. Visionen är att bygga en stor nordisk spelare och jag tror att man kan fortsätta växa snabbare än marknaden. Därför kommer nog en rejäl uppvärdering att komma för bolaget och mitt mål är att aktien står i minst 50 kronor inom 5 år. Till det ska en årlig utdelning på över 5% läggas. Det GAV som jag har är 31,13 NOK.

Övriga innehav har jag klumpat ihop i diverse egenskapade fonder. Den största är helt klart Stojko Invest Investmentbolag, som består av en likaviktad aktieportfölj av de 6 investmentbolag som jag tycker är intressantasta. Dessa bolag gör att jag har exponering till ytterligare cirka 50 bolag indirekt, något som gör att jag får en bra diversifiering.


Nu kommer ovan aktieportfölj att justeras den sista börsdagen så att när börsen stänger för 2019 är Stojko Invest Investmentbolag likaviktad.

Övriga fonder som jag skapat är Stojko Invest US Tech, Stojko Invest FastighetStojko Invest Sverige och Stojko Invest ESG/Energy. De aktier som finns i dessa fonder kommer troligen att allokeras om eller nya kommer att tas in alternativt säljas av, men fonderna i sig kommer att finnas kvar och utfallet kommer att följas upp som vilken aktiefond som helst. Även dessa fonder bidrar till diversifieringen som jag vill ha i mitt sparande.

När det gäller Stojko Invest Fastighet, har budet från SBB på Hemfosa inte gått igenom ännu, men jag har accepterat lösningen 55% aktier i SBB B och 45% kontanter för mina aktier i Hemfosa. Så när det är klart kommer Hemfosa att försvinna ur Stojko Invest Fastighetsfond.


Slutligen när det gäller Brookfield Renewable Partners (BEP) skulle detta storleksmässigt kunnat vara ett utvalt case. Men anledningen till att det inte är det trots sin storlek är att för att man inte längre kan köpa aktien hos Avanza eller Nordnet på grund av dess bolagsform. Det är därför som jag passade på att köpa på mig en större stek så länge som det var möjligt.

Har du skapat din aktieportfölj för 2020? Vilka aktier eller fonder är dina 3 bästa case? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant och viktig. God Jul alla läsare och tack för att ni varit med och bidrag till min resa 2019.


torsdag 19 december 2019

Starta sparande i aktier till barn 2020
I mitt tidigare inlägg tog jag upp hur man kan göra sitt barn ekonomiskt oberoende. I detta inlägg tänkte jag dyka lite djupare in i hur man praktiskt går till väga för att spara pengar till barn, som i sin tur kan leda till ett ekonomiskt oberoende. Nu särskilt i jultider är det en alldeles perfekt julklapp. Istället för att köpa en massa saker som troligen inte kommer att uppskattas någon längre tid, är det bättre att byta ut en av julklapparna mot en start på ett barnspar. 

Om man redan har ett sparande till sina barn, barnbarn, syskonbarn eller något att barn, kan man välja att låta en del av julklappspengarna gå till att fylla på det sparandet med nya aktier eller fondandelar.

Hur börjar man bäst med att spara pengar till barn


Innan man kommer igång med att spara pengar till barn är det några saker som  är extra viktiga att fundera på. Frågor som behöver tas beslut om när det gäller starten på ett barnsparande är:

 1. Vem ska äga barnsparandet?
 2. Vilken sparform ska sparandet vara i?
 3. Hur ska sparandet ske?
 4. I vad ska man spara? 
 5. Till vad ska man spara?

Det första man måste börja med när man vill börja spara pengar till barn är att man behöver fundera på vem som ska äga barnsparandet. Ofta kanske man vill att barnet ska känna att det är deras sparande när det blir lite äldre och därför väljer att spara i barnets namn. Men då bör man vara medveten om att barnet får tillgång till det sparkontot på 18-års dagen och kan då göra vad det vill med pengarna.


Därför brukar ofta föräldrar öppna ett konto i sitt eget namn som man sen döper till barnets namn. På så sätt kan man som förälder bestämma när barnet ska få ta del av pengarna. Man kan också styra över vad pengarna ska användas till, som till exempel körkort, insats till lägenheten, första bilen och så vidare.

För att vara säker på att det är barnet som får pengarna om man går bort innan man hunnit dela ut dem, behöver man skriva någon form av testamente. Är sambo och det bara finns ett barn, så ingår besparingar inte i samboegendom som delas, men som gifta ingår sparpengar i giftorättsgodset som delas. Här kan det vara bestämt att ta hjälp av någon kunnig jurist på området.

När man väl bestämt sig för hur man ska spara till barnet är nästa fråga i vilken sparform sparandet ska vara i. För många år sedan hade man något som kallades för värdepapperskonto (VP-konto) som enda alternativ. VP-konto blev sedan aktiedepå och fondkonto beroende på vad man sparade i. Kapitalförsäkringar (KF) fanns tidigare, men de var ofta begränsade till vissa finansiella tillgångar och inte riktigt tillgängliga för var man. 2012 när Investeringssparkontot (ISK-konto) introducerades blev även KF tillgängligt för gemene man som sparform.

Aktiedepå och fondkonto finns fortfarande, och sparar man på sådana konton måste man varje år deklarera alla affärer och betala in vinstskatten. Det gäller även på de utdelningar man fått. Numera är försäljningar av fonder förtryckta på deklarationen så det går lite lättare.

När det gäller ISK och KF tas istället en schablonskatt ut varje kvartal på behållningen man har på kontot. För ISK betalar man den skatten i samband med sin deklaration och för KF tas skatten ut från försäkringen. Fördelen är att man inte behöver deklarera för några aktie- eller fondaffärer eller erhållen utdelning. Nackdelen är att man får betala skatt även om behållningen på kontot har minskat under året.

Nu när man bestämt sig för sparformen och i vilket namn som sparandet till barnet ska ske i, är det dags att fundera på hur sparandet ska ske. När man startar sparandet, kan man sätta in ett lite större belopp, som får bli som ett "startbelopp" om man har möjlighet. Sedan är det vanligaste brukar vara att man startar ett månadssparande till barnet, just för att det är ett enkelt sätt att varje månad föra över en bestämd summa pengar.

Det viktiga är att man automatiserar det hela på något sätt, annars är det lätt att det glöms bort tror jag. Med ett automatiskt sparande blir det också lätt att spara pengar till barnet. I samband med födelsedag och jul kan man som sagt med fördel byta ut en leksak mot ett engångsbelopp som förs över till sparandet. På så sätt ökar man takten ytterligare.

Slutligen behöver man fundera på i vad man ska spara men också till vad man ska spara. Om man startar ett månadssparande är det väldigt enkelt att köpa fonder i och med att man kan köpa för ett visst belopp. Ett sparande i aktier blir lite mer omständigt i och med att man vanligtvis köper hela aktier och om dessa stiger, kanske man måste ackumulera 2-3 månaders sparande innan man har möjlighet att köpa en aktie. Nu kan man alltid spara i Aktieinvest, som tillåter att man köper för ett fast belopp och på så sätt kan köpa en andel av en aktie.

Här finns det inget rätt eller fel, utan det har, tror jag, att göra med hur intresserad man är själv. Är man väldigt intresserad kanske det är roligare att köpa aktier, för då får man själv välja vad man ska spara i till barnet. För andra, som inte är direkt intresserade, passar ett fondsparande bättre. Det viktigaste tycker jag är att man bestämmer sig för en strategi och tänker på att spara brett för att få ned risken.

Ett sätt att tänka är att man skapar ett sparande på samma sätt som man bygger ett hus som ska stå i minst 50 år. Då gäller det att ha en bra grund och ofta pratar man om breda global indexfonder eller investmentbolag. Personligen gillar jag aktier och särskilt investmentbolag. Med investmentbolag äger du aktier i ett bolag, som i sin tur äger ett flertalet bolag, och du kan köpa dessa aktier till rabatt, så kallad substansrabatt. Det hela sköts ofta av någon stark ägare, som familjen Wallenberg eller familjen Lundberg.

När väl grunden är satt, kan man komplettera med enskilda aktier eller med fonder inom specifika branscher. Ofta är amerikanska aktier rätt så dyra, vilket gör att det lämpar sig bättre att köpa fonder mot dessa branscher och länder. Om man till exempel vill köpa en aktie i Google, så kostar den idag cirka 17 000 kronor och det är nog väldigt få som månadssparar så stora belopp. Då är bättre att köpa en fond där Google ingår plus att man får andelar i en massa andra bolag.

Viktigt att tänka på när man handlar fonder är, förutom vilka aktier som ingår i fonden, även vad den kostar. Jämför alltid med någon indexfond som har en liknade sammansättning som den fond du är intresserad av att spara i. Om din fond inte presterar bättre och har de flesta aktier som indexfonden har, finns det ingen anledning att välja någon annan fond än indexfonden. För höga avgifter äter onödigt mycket av den potentiella avkastningen.

Föra över aktier som du redan äger


Oftast när man pratar om att starta ett sparande till barn i aktier eller fonder, menar man att man vill öppna någon form av konto och föra över pengar dit. Men om man redan äger egna aktier, kan man inte dela med sig av några?

Jo, du kan ge bort aktier som du redan köpt till någon annan. I och med att vi inte har någon gåvoskatt längre i Sverige triggar inte en överföring av befintliga aktier till någon annan att skatt behöver betalas, som det gjorde förut.

Det är dock två saker som man måste tänka på.

 • Det måste vara samma kontoform, det vill säga från depå till depå eller ISK till ISK
 • Man kan heller inte föra över från depå/ISK till en kapitalförsäkring eftersom det ses som en försäljning.

Det smidigaste är om barnet redan har ett ISK-konto öppet, hos till exempel Nordnet eller Avanza. Båda sparinstituten har speciella blanketter för att föra över aktier. Viktigt att komma ihåg är att begäran samt din underskrift måste vidimeras av två personer. Ofta får man också skicka med en kopia på sin identitetshandling.

Skulle barnet inte ha ett ISK-konto redan, till exempel om det ska vara tänkt som en doppresent kan du inte öppna ett sånt konto själv i barnets namn om du inte är deras förälder eller förmyndare. Därför om det inte är ditt barn, be barnets föräldrar att öppna kontot, för att du vill ge bort aktier i dopgåva, julklapp, födelsedagspresent eller vad det nu kan vara för anledning.

Hur sparar man rättvist till flera barn


En fråga som ofta uppkommer är hur man sparar rättvist till flera barn. Troligen har man kanske redan startat ett sparande till det första barnet innan ett syskon kommer till världen och då uppstår givetvis frågan hur gör man nu? Med största sannolikhet, även om man skulle börja spara lika mycket, så har det första barnet fått en värdeutveckling på sparandet som är svårt att korrigera för.

Det finns ingen enkel lösning här, men jag tror att den bästa lösningen är att skapa en enda kapitalförsäkring och lägger alla pengar där. Sedan sätter man barnen som förmånstagare till försäkringen. Om man inte redan hade öppnat en kapitalförsäkring, skulle jag nog sälja av aktierna och fonderna från ISK-kontot och sedan föra över behållningen till den nyskapade kapitalförsäkringen. Där skulle jag sedan köpa åter aktierna och fonderna.

När det första barnet sedan blir 18 år gör man ett uttag på X% för ett körkort eller vad det nu kan vara och låter resten stå kvar. När sedan det andra barnet blir 18 år gör man samma sak. Den behållning som nu finns kvar rullar man vidare till dess att det är dags för nästa uttag, som kan vara en hjälp till en kontantinsats och så upprepas sedan processen när det är dags för det andra barnet.

Eftersom hjälp till kontantinsats oftast är ett större belopp jämfört med ett uttag för körkort, skulle man om det finns tillräckligt med sparande göra uttaget till det första barnet för kontantinsatsen och omallokera motsvarande belopp till en räntefond. Allt för att vara mer säker på att när den dagen som barn nummer två ska köpa sin lägenhet, då har det inte precis innan varit en börskrasch och det inte finns tillräckligt med pengar kvar.

Så sparar jag själv pengar till mina barn


Innan jag började blogga och närmare fundera på vad som skulle kunna vara optimalt sparande för mina två grabbar, hade jag redan börjat spara. Det jag gjorde vara att jag öppnade varsitt ISK-konto till dem i mitt namn. För att kunna särskilja kontona åt, har jag döpt dem efter deras namn. Varje månad för jag över ett fast belopp till respektive konto. Eftersom jag tycker aktier är roligast, är det främst i aktier som jag sparar. För att det ska vara lika, köper jag samma aktier åt dem båda vid samma tillfälle.

Som bas har jag investmentbolagen Investor, Industrivärden och Svolder. Till det en del aktier i skog, fastighet, mat och övrigt. Sedan har jag kompletterat med aktiefonder för att komma åt de amerikanska techaktierna och även få en ytterligare spridning av investmentbolag och svenska kvalitetsbolag. De fonderna är Swedbank Robur Technology, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Själva sparandet till barnen kommer att gå till körkort och sedan till insats för deras första boende. I och med att jag sparar i mitt namn kan jag styra det helt och hållet. Men de vet om sparandet och vad det är till för, vilket jag tycker är viktigt. Generellt är det bra att involvera barnen tidigt i sparandet, så att de lär sig om pengar och själva blir intresserade.

11 bästa tipsen för sparande till barnen


 • Engagera barn och ungdomar i sparande och aktier så tidigt som du bara kan. Är de mindre, kan man ge dem en leksaksbil för att symbolisera sparandet som man gör till ett körkort. När de blir tonåringar, byt ut leksaksbilen mot ett vykort av en bil och glöm inte att visa hur portföljen utvecklas.
 • Välj aktier och fonder som ger en bred bas till en låg kostnad.
 • När barnen blir äldre, låt dem vara med och välja vilken aktie som ska köpas. Ofta har du redan då byggt en bottenplatta och nu kan barnen själva få vara med och tycka till. Chansen att de tycker att sparande är något roligt ökar markant om det själv får vara med och välja. 
 • Glöm inte att återinvestera utdelningen för att få en extra skjuts av ränta på ränta-effekten på sparandet. Att spara i aktier som ger utdelning är bra, så ha en del utdelningsaktier i ditt totala barnsparande.
 • Byt ut en present till födelsedagen och till julafton mot en aktie eller en fondandel. Det kommer bli mer uppskattat i det långa loppet. Uppmuntra även släkt och vänner att göra detsamma så boostar man barnets sparande. 
 • Saker som är lätta, blir oftast av, så sätt upp en automatisk överföring till sparandet varje månad
 • Även små belopp blir med tiden betydande belopp. Hoppa inte över sparandet bara för att du tycker att det känns så fjuttigt
 • Glöm inte att höga fondavgifter äter upp onödigt mycket av dina surt förvärvade pengar som gått till sparandet. Se till att ha så billiga fonder som möjligt. 
 • Lär barnen att sparande i värdepapper över lång tid är det bästa som de kan göra och fortsätta med när det blir vuxna. 
 • Ha helst sparandet i eget namn så att du kan styra när och till vad pengarna ska användas. 
 • Ha inte pengarna på ett vanligt bankkonto, eftersom du då inte får någon avkastning på dem. 

Hur sparar du till dina barn? Vilka är dina bästa tips för att spara pengar till barn? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.

tisdag 10 december 2019

Q1 2020 rapport: Svolder istället för småbolagsfond?
Idag rapporterar investmentbolaget Svolder sin kvartalsrapport för Q1 2020. Eftersom Svolder har brutet räkenskapsår är deras första kvartal 1 september till 30 november. Själv gillar jag investmentbolag och tycker att Svolders aktie är ett bra komplement till en småbolagsfond eller till småbolag generellt. Anledningen att bolaget fokuserar endast på småbolag samt har lägre förvaltningskostnader än småbolagsfonder. Sedan har bolaget en mycket bra historik av att öka avkastningen på sin aktie och sitt substansvärde över tid.

Om man tittar på hur det har gått för Svolder under 2019, har bolaget haft en avkastning på sin B aktie på 43,7% och på 46,2% inklusive utdelning. Det får man verkligen säga är mycket väl godkänt. Avkastningen på substansvärdet har inte varit lika bra, men ändå klart godkända 38,5%.


Bolaget jämför själva på sin hemsida med Handelsbanken Svenska Småbolag, SEB Sverigefond Småbolag och Swedbank Robur Småbolag Sverige. Där är det endast SEB Sverigefond Småbolag som har haft en bättre utveckling, både jämfört mot Svolders aktiekurs och substansvärde. Man kan även jämföra med populära småbolagsfonderna Länsförsäkringar Småbolag Sverige A och AMF Aktiefond Småbolag som i år har haft en avkastning på 40,23% respektive 33,06%.

Men, eftersom Svolder har ett brutet räkenskapsår, lämnar jag nu 2019 och fokuserar på deras första kvartal 2020. Investmentbolagets Q1:a kan summeras med:


 • Substansvärdet ökade 12% inklusive återinvesterad utdelning till 131,30 kronor per aktie
 • Substansrabatten på balansdagen uppgick till 9,0%
 • Aktiekursen (B aktie) steg 11% inklusive återinvesterad utdelning till 119,40 kronor per aktie
 • 2019 års utdelning har betalats ut med 2,15 kronor per aktie
 • Bolaget har en positiv nettoskulden, dvs kassa och uppgår till 3,9% av substansvärdet.
 • Idag uppgår beräknat substansvärde till 132 kronor per aktie och B aktien handlas i 124 kronor, vilket gör att substansrabatten har minskat till 6,1%. Det är i linje med medelvärdet för 5 års snittet


Totalt ingår 20 småbolag i Svolders aktieportfölj, där de fem största av är Garo (12,7%), Troax (10,3%), Nordic Waterproofing (9,1%), New Wave Group (7,5%) och Platzer Fastigheter (6,6%). Siffrorna i parantes avser del av substansvärdet.Under kvartalet är det främst Nordic Waterproofing, Boule Diagnostics och Beijer Electronics Group som har bidragit mest till ökningen i substansvärdet, medan ITAB Shop Concept bidrog negativt till substansvärdet.

Boule Diagnostics och Beijer Electronics uppgår till 4,7% respektive 6,1% av substansvärdet och Boule kom med en stark rapport för sitt tredje kvartal med en ökning av både organisk försäljning och antalet sålda instrument. I Beijer Electronics fall visade bolagets kvartalsrapport på en högre omsättning och orderingång, pådrivet av sitt dotterbolag Westermo.

Även Nordic Waterproofing kom en kvartalsrapport där organisk tillväxt, rörelseresultat och marginal steg. Svolder passade därför på att öka på sitt innehav i bolaget under kvartalet. Övriga bolag som investmentbolag passade på att öka sina positioner var New Wave Group och Elanders då man ser fortsatta positiva signaler.

Fastighetsaktier har haft ett fantastiskt 2019 så har långt och med tanke på att Svolder har en rätt så stor exponering mot fastigheter koncentrerat till Göteborg i form av innehavet i Platzer, har man minskat ned den exponeringen lite och tagit hem en hel del vinster. Övriga större förändringar är ytterligare investeringar i Lime Technologies samt minskning av SAAB.

En kul sak som VD Ulf Hedlundh nämner i sitt VD-ord är att Svolder har fått ytterligare 7 000 nya aktieägare och har nu runt 25 000 aktieägare totalt. Det visar att fler och fler har fått upp ögonen för detta bolag och att det är ett bra alternativ till en småbolagsfond.

I dagsläget är Svolder 2% av min aktieportfölj, men när tillfällen ges kommer jag att fortsätta att öka mitt innehav. I mitt fall innebär det när substansrabatten kryper upp mot 10%.

Finns Svolder i din aktieportfölj?


måndag 9 december 2019

Så gör du ditt barn ekonomiskt oberoende

Många föräldrar sparar pengar till sina barn på ett eller annat sätt. Anledningen är att man vill hjälpa dem med ett bidrag till körkort, till bil eller till kontantinsatsen för den första lägenheten. Men man kan också spara pengar till sitt barn för att göra det ekonomiskt oberoende i framtiden. Det innebär att när det är dags för barnet att gå i pension, behöver de inte oroa sig för att de inte ska klara sig på den pension som de får av staten. Men ofta kan det vara svårt att veta hur man ska spara, i vad, hur mycket, och så vidare. Detta inlägg och tankar är självklart applicerbart även på ett eget sparande.

Ett sparande till barn innebär ett långsiktigt sparande, något som är grunden till att möjliggöra en hög avkastning på sikt och ett steg mot ekonomiskt oberoende. Detta då man verkligen kan utnyttja ränta på ränta-effekten, något som boostar avkastningen enormt. I ett långsiktigt sparande är det viktigt att inte komplicera sparandet i onödan samtidigt som man vill få ned risken.

Själv tycker jag att breda indexfonder eller investmentbolag är det som passar bäst för att uppnå detta. I mitt eget sparande har jag till exempel ett antal investmentbolag som grund. Här gäller det att tänka hus och utan en stabil grund kommer det inte att stå på plats i 50 år.


Eftersom jag gillar investmentbolag kan jag tipsa om mina tidigare inlägg om hur du skapar en investmentportfölj och lär dig investera som Sveriges Warren Buffett - Aktiestinsen. Nu är det självklart upp till var och en vad man vill spara i. Vill man inte spara i enskilda aktier men ändå tycker att investmentbolag verkar intressant finns det till exempel fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Annars är det bara att välja en bred indexfond, som till exempel en globalfond eller Sverigefond.

När det gäller frågan om hur mycket man ska spara till barnen är svaret att spara så mycket som du anser dig ha råd med. Det viktigaste är att du sparar. Ett vanligt sätt är att man sparar hela barnbidraget på ett konto. Nu är det inte alla som kan spara hela barnbidraget på 1 250 kronor, men även ett mindre sparande blir väldigt mycket pengar på lång sikt.

Utgångspunkten är att du månadsparar ett fast belopp från det att barnet föds till dess att barnet är 16 år. Sedan låter du pengarna ligga kvar på kontot till dess att barnet är 64 år och ska gå i pension. I uträkningen har inte hänsyn tagits till skatter och andra avgifter, samt att räntan räknas som en årsränta. Tittar man på Stockholmsbörsen så har den i snitt ökat 7-9% de senaste 100 åren, vilket ger en referens på vad man rimligen kan förvänta sig. Men vi börjar lite lågt och sedan ökar.

Om du sparar 250-1 250 kronor till en genomsnittlig avkastning om 6% och sedan låter beloppet i kolumnen Vid 16 år ligga orört till dess att barnet är 64 år med samma genomsnittliga avkastning per år som för de 16 första åren har du ett framtida värde på mellan 1,3 - 6,7 miljoner kronor.Skulle du istället lyckas få en genomsnittlig årsavkastning på 8%, som är representativt för Stockholmsbörsen, ökar det framtida värde till mellan 3,9 - 19,7 miljoner kronor.


Om du istället skulle lyckas få en genomsnittlig årsavkastning på 10% ökar det framtida värde till mellan 11,5 - 54,5 miljoner kronor.


Slutligen, skulle du lyckas få en genomsnittlig årsavkastning på 12% ökar det framtida värde till mellan 33,1 - 165,5 miljoner kronor.Som uträkningarna visar, är det tydligt och klart hur stark ränta på ränta-effekten är i kombination med väldigt lång sparhorisont. Tänk om man kan ha ett sådant här sparande som man bara låter leva sitt eget liv fram till dess att man går i pension, då behöver man inte oroa sig över ekonomin eller vad staten hittar på. I mitt inlägg om den globala finanskrisen, lyfter jag fram att i framtiden är det stor sannolikhet att vi måste inse att pensionerna kommer att bli lägre och har man inte sparat själv ser det mörkt ut.

Nu är det ju enkelt att visa fantastiska siffror med hjälp av lite formler i excel. Men är detta möjligt i verkligheten? Eftersom jag pratat om investmentbolag tidigare, kommer här lite siffror från några av investmentbolagens hemsidor:

Investor B: 11,5% genomsnittlig årlig avkastning inklusive återinvesterad utdelning de senaste 20 åren
Latour: 18,3% genomsnittlig årlig avkastning inklusive återinvesterad utdelning de senaste 20 åren
Industrivärden C: 8,8% genomsnittlig årlig avkastning inklusive återinvesterad utdelning de senaste 20 åren

Nu är detta för de senaste 20 åren, men den perioden har innehållit två finanskriser så lyckas man ändå prestera så här bra, är det troligt att man kommer att fortsätta att prestera bra de kommande 20 åren. Dock finns det så klart ingen garanti för att man uppnår samma resultat, vilket är viktigt att komma ihåg. En annan fördel med dessa bolag är att man får en automatiskt diversifiering då de investerar i flera andra bolag, ungefär som en fond.

Slutligen är frågan också om man ska spara till barnen i ISK eller i KF? Även om man ska spara i barnens namn eller i eget namn? Själv föredrar jag att spara i eget namn i en kapitalförsäkring (KF) framför ett investeringssparkonto (ISK). I en KF står jag som ägare till försäkringen, men jag lägger in barnen som förmånstagare. Sedan kan jag i försäkringen styra när pengarna betalas ut. Antingen vid en viss ålder eller när jag går bort. Har man flera barn är det mest rättvist om man har en försäkring och sedan betalas lika stor del ut till varje barn som man har.

Hur sparar du till ditt eller dina barn? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant och viktigt.  

fredag 6 december 2019

Öka avkastningen på aktier genom minskat courtage
Att välja aktier som ger en hög avkastning är en väg till att bli rik, men det är också lika viktigt att minska det courtage (avgift) som man betalar varje gång man köper eller säljer aktier. Nätmäklarna Avanza och Nordnet är de som hittills varit kända för låga courtage. De har på senare tid kommit några andra aktörer som nu erbjuder lägre courtage, vilket bidrar till en högre avkastning. Men deras tjänster har inte varit lika bra eller så har det varit krångligt att byta. Men nu har något som heter  Courtagekollen lanserats.

Courtagekollen är Aktiespararnas nya verktyg för att visa på hur mycket man som sparare skulle kunna minska sitt totala courtage genom att byta till en annan aktör. Aktiespararnas metod i courtagekollen är att de:

"har sammanställt den besparing som en sparare skulle kunna göra genom att byta från nuvarande aktör till en annan aktör för sin aktiehandel. Besparingen har räknats över tio år och med hänsyn till ränta-på-ränta-effekten om besparingen löpande investerats på aktiemarknaden."

Tanken med verktyget är att göra oss sparare medvetna om att det inte bara höga fondavgifter som är negativt för avkastningen. Utan att det också är höga avgifter för köp och sälj av aktier som inverkar negativt för ens sparande. Själv har jag både Avanza och Nordnet för att jag vill inte lägga allt sparande hos en aktör och försöker hålla nere antalet affärer just för att minska courtagekostnaderna.


Problemet blir när man både gör små och stora affärer eftersom de båda mäklarna använder sig av olika courtageklasser. Nu har det blivit bättre hos Avanza eftersom man kan byta klass dagen efter. Men hos Nordnet måste det gå 30 dagar mellan bytena, vilket jag tycker sämre om. På ett år gör jag nog minst 100 affärer. Med tanke på att jag har över 30 aktier i aktieportföljen, blir det snabbt en hel del.

100 affärer är det värde som jag matar in och snittvärdet är 25-50 000 kronor. De courtageklasser som jag har hos Avanza och Nordnet är deras Small respektive Liten, som båda kostar 0,15% lägst 39 kronor per affär.

1) Snittaffär: 25 000 kronor hos Avanza och Nordnet kostar 3 900 kronor för 100 affärer

2) Snittaffär: 50 000 kronor hos Avanza och Nordnet kostar 7 500 kronor för 100 affärer

Billigaste aktören för det första fallet är Degiro med 950 kronor följt av Nordea Depå på 1 500 kronor. Det värde som Courtagekollen ger mig är i det andra fallet 1 900 kronor hos Degiro följt av 2 500 kronor hosLänsförsäkringar Aktiedepå.

Nu avser detta aktier på Stockholmsbörsen och jag har inte tagit hänsyn till eventuella avtal som man kan ha. Även Aktiespararna skriver att deras modell inte tar hänsyn till särskilda villkor, förändringar i courtageklasser i närtid samt att olika handelsplatser har olika priser.

Men även om man skulle justera för allt sånt, vilket nog är svårt i en enklare modell, är skillnaden markant ändå. Jag tror helt enkelt att vi under 2020 kommer få se mer diskussion kring courtage och att Avanza och Nordnet kommer tvingas möta de andra aktörerna för att inte tappa kunder. Även om Avanzas hemsida är toppen, så har jag ändå svårt att motivera en merkostnad på 3 000-5 000 kronor bara för svenska aktier.  Räkna om besparingen till ett månadsbelopp och investera det i en svensk indexfond. Med en genomsnittlig avkastning per år på 7% blir det en helt del extra avkastning när väl man går i pension.


måndag 25 november 2019

Q3-rapporten från investmentbolaget Lundbergs var inget speciellt
I förra veckan rapporterade mitt sista investmentbolag sin rapport för det tredje kvartal. Likt tidigare kvartal är man inte bortskämd med en massa bilder och sidor i rapporten. Utan det är rakt på sak, fram det centrala och så är det klart. 

I början när började med aktier läste jag någonstans att man kunde bedöma om ett bolag var vinstmaximerande eller ej genom att se på hur årsredovisningen såg ut. Om det var en tjock årsredovisning med en massa bilder i fyrfärgstryck var detta ett bolag med en ledning som inte brydde sig så mycket om kostnadssidan i företaget.

Om det istället var väldigt avskalat och endast det som lagen kräver plus kanske lite extra visade detta på en ledning som fokuserade på att hålla i kostnaderna och öka vinsten. Fredrik Lundberg tillhör definitivt kategori två. Delårsrapporten är på hela tio sidor, inga bilder och endast loggan är i färg.


Tredje kvartalet har varit förhållandevis lugnt, som när på att Lundbergs har passat på och köpa fler aktier i Handelsbanken och Industrivärden. Helt klart stärker han sin makt i dessa två bolag. I övrigt kan kvartalet sammanfattas med:


 • Substansvärdet per 30 september 2019 uppgick till 355 kronor
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 531 miljoner kronor
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 437 miljoner kronor
 • Vinst per aktie blev 25,80 kronor
 • Räntebärande nettoskulden uppgick till 4 959 miljoner kronor.


I det tredje kvartalet köpte Lundbergs 3 miljoner aktier i Handelsbanken A och 1 miljoner aktier i Industrivärden C. Trots detta ökade nettoskulden bara med 500 miljoner kronor och uppgår till strax över 5%. Med andra ord fortsätter Fredrik Lundberg att sitta med torrt krut och köpa på sig när det är billigt.

Efter kvartalsbokslutet har han fortsatt att köpa aktier och har köpt ytterligare 1 miljon aktier i både Handelsbanken A och Industrivärden C.Per idag är det beräknade substansvärdet uppe i 377 kronor och börskursen likaså. Efter rapporten har det kommit säljrekommendationer från DNB och Pareto. Båda menar på att Lundbergs har inte varit uppe på de här nivåerna förut och därför är det ett bra tillfälle att plocka hem lite vinst.

Själv tänker jag tvärtom. I och med att substansvärdet är i nivå med börskursen tycker jag att det finns klart stöd för dessa nivåer och behåller. I samband med att Pareto kom med sin säljrekommendation sjönk kursen ned till 370 kronor, men jag missade det tillfället att fylla på.

Det som däremot var intressant i DNBs analys är att de är helt övertygande om att Lundbergs kommer att fusionera in Industrivärden, vilket skulle ta Lundbergs makt till nya höjder. Men det verkar vara 3-5 år framåt i tiden enligt DNB.

Själv äger jag båda bolaget och är inte ensam att ha tänkt samma tanke och tror också att det är en tidsfråga. Under tiden bygger Fredrik sakta men säkert upp sina positioner. Tråkigt men stabilt, som man vill ha det.

Finns Lundbergs i din aktieportfölj? Tror du att bolagen slås ihop i framtiden?