Avanza

Underrubriker

torsdag 31 januari 2019

Stefan Persson köper upp HM med dess utdelning


Idag kl 08:00 kom HM med sin årsrapport som många väntat på. I flera veckors tid har det spekulerat på Twitter om vad som skulle hända med bolagets utdelning. Skulle Persson sänka utdelningen för första gången i bolagets historia eller kommer utdelningen att vara oförändrad.

Utdelningen blev oförändrad


Med tanke på att bolagets varulager ständigt ökar hade jag själv gissat på att man nu för första gången skulle komma med en utdelningssäkning. Men beskedet från HM är att de lämnar utdelningen oförändrad på 9,75 kr/aktie. Utbetalningen kommer att ske vid två tillfällen och styrelsen motiverar utdelningsförslaget följande:

Styrelsens motivering till utdelningsförslaget är att den underliggande verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2019 samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapitalstrukturmålet. 

Bolagets utveckling


Går man igenom rapporten, visar den att HMs försäljning steg i sista kvartalet och för helåret, mycket tack vare mer fullprisförsäljningar och lägre prisnedsättningar. Tyvärr lyckades man inte få bruttomarginalen att öka, utan den minskade.

Bolaget trycker i rapporten mycket på att onlineförsäljningen har ökat med strax över 20% och det har kompenserat för nedgången i butiksförsäljningen till viss del.

Men ändå har bolaget bara under det sista kvartalet ökat antal butiker med 127 stycken sett över hela världen och onlineförsäljningen den ökade endast med 2%-enheter till 14,5% av omsättningen. Jag skulle vilja påstå att strategin med att öppna nya butiker i all högsta grad fortfarande gäller. Omställningen till att bli mer online tar helt enkelt tid.


Musklerna försvagas Om man tittar på en 10 års period och ser hur väl vinsten täcker utdelningen, har bolaget haft en vinst som täcker utdelningen per aktie fram till i år. Dock räcker inte det utan problemet är att för att kunna betala denna utdelning krävs att bolaget genererar tillräckligt med kassaflöde.

Med tanke på att H&M behöver sitt kassaflöde till fortsatta investeringar, måste därför bolaget låna för att kunna upprätthålla nivå på utdelningen.

Som bilden visar har bolagets kassa, som procent av tillgångarna stadigt minskat och numera har bolaget även en nettoskuld för första gången på 10 år.

Källa: Börsdata

Totalt sett uppgick H&Ms kassa till 11 590 miljoner kronor, efter att 2018 slutade med ett positivt kassaflöde om 1 450 miljoner kronor. Fast man ska vara medveten om att under året tog bolaget nya lån till ett nettovärde om 9 578 miljoner kronor.

Bolaget lånar helt enkelt för att kunna ha en hög utdelning och låter varulagret öka, som nu uppgår till 37,7 miljarder eller 31,7% av tillgångarna.

Är Stefans plan att köpa ut H&M med dess utdelning?


Ska man vara lite konspiratoriskt lagd känns det som att Stefan Persson vill köpa ut H&M med hjälp av utdelningarna. Idag äger han med familj 769 332 211 aktier av totalt 1 655 072 000. Kvar finns 885 739 789 aktier som inte är i hans ägo än. Om man räknar på en börskurs för H&M aktien på 135,50 SEK, motsvarar det 120 miljarder kronor.

De aktier som redan finns i hans ägo kommer att ge honom en utdelning på 7,5 miljarder kronor i år. Köper han fler aktier i H&M för hela utdelningen, skulle han ha vid 2019 års slut ha cirka 824,7 miljoner aktier. Om man antar att han fortsätter att köpa aktier i H&M för hela utdelningen och att kursen håller sig kring 135,50 kr, skulle det ta honom cirka 11,5 år att komma över samtliga aktier.

Slutsats


Själv äger jag inga aktier i H&M men hoppas att de får rätsida på verksamheten. Fast för tillfälligt ser jag inte hur deras affärsmodell ska bli en vinnare i långa loppet.


Vad tror du själv om H&M på kort och lång sikt? Lyckas de att vända utvecklingen? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

onsdag 30 januari 2019

Swedbank betalar mitt bolån


Först ut med årsrapport av de fyra storbankerna var Swedbank, som kom med sin årsrapport igår. Eftersom detta är mitt tredje största innehav var jag inte bara intresserad av vad utdelningen skulle bli, men även hur den svenska bolånemarknaden går. Swedbank är som bekant den största bolånegivaren i Sverige.

Utdelning


Swedbanks mål är att dela ut 75% av vinsten till sina aktieägare, vilket är i enlighet med den utdelningspolicy som antogs 2012. Då man har valt en procentsats innebär det att man som investerare får räkna med att utdelningen kommer att kunna fluktuera upp och ned.

Den utdelning som styrelsen föreslår till bolagsstämman är en höjning från 13 kr till 14,20 kr per aktie, vilket motsvarar en höjning med 9,2%. Om man går tillbaka till 2012, då utdelningspolicy höjdes från 50% av vinsten till 75%, har den årliga utveckling varit 7% per år, vilket är helt okej.

Året som gått


Swedbanks rapport för Q3 var stark, så det var höga siffror som fjärde kvartalet hade att leva upp till. Räntenetto kom in på ungefär samma nivå som förra kvartalet, men för helåret var det 3% högre jämfört med föregående år.

När det gäller provisionsnettot, hade det nog kommit in högre även i det sista kvartalet. Men på grund av att börsen gick ned cirka 8-10% under det sista kvartalet, blev det 5% lägre. Helårsvis ökade provisionsnettot med 5% jämfört med föregående år, pådrivet av en ökad börs fram till slutet av september.

Kostnaderna ökad mellan tredje och fjärde, på grund av en ökad aktivitet. I rapporten hänvisar man endast till marknadsföring och resor samt lokalkostnader för ombyggnader. Här hade jag velat ha mer information om vad syftet med resorna och marknadföringen ska leda till.

Totalt sett är kostnadsutvecklingen i linje med plan och mellan åren har kostnaderna också minskat, vilket jag gillar. Målet för 2018 var under 16,8 miljarder kronor för kostnaderna och det klarade man i princip.

Dock ökade kundförlusterna med nästan 300 miljoner mellan kvartalen och det berodde enligt rapporten på två större engagemang mot kunder inom retail. Personligen kan jag känna lite oro över att två exponeringar leder till 300 miljoner i kundförluster. Men sett till helår, har kundförlusterna minska med över 50%. Dock är detta en post att helt klart följa noggrannt.

Nedan belyser jag de delar som jag tycker är viktigt att hålla koll på i banken och som jag som
aktieägare fokuserar särskilt på.

Räntenetto 


Swedbanks största marknad är Sverige och där har man en marknadsandel mot privatkunder på 24%, oförändrat mot föregående år. Av bankens totala utlåningsvolym till allmänheten på 1 578 miljarder kronor utgör utlåning till svenska bankkunder 799 miljarder kronor, lite mer än hälften av lånestocken. Och den utlåning som banken har mot Baltikum uppgår till 78 miljarder kronor, så det är en klart mindre del även om man är en av de större bankerna just på en marknaden.

Det är räntenetto som ska vara bankens kassako och stora intjäningsmotor. Det är därför viktigt att denna post fortsätter att stiga och banken är duktig på att kompensera för Riksbankens höjningar av reporäntan. 

Nedan bild är bankers genomsnittliga bolånemarginal jämfört med Riksbankens reporänta. Statistiken för kvartal 4 har ännu ej kommit, men då riksbanken höjt 0,25%-enheter och Swedbanks 3-månaders listränta är 2,25% ligger ned nära till hands att tro att deras marginal kan ha ökat ytterligare.

Källa: Finansinspektionen
Därför är det lite oroande när räntenetto i princip är oförändrat mellan kvartal 3 och 4. Anledningen är enligt banken en minskad utlåning till företagssidan, men jag tror även att en oro för att Sverige är på väg mot en minskning i ekonomin, vilket bankens prognoser säger, i kombination med Finansinspektionen hårdare lånekrav är en större förklaring till inbromsningen. 

Jämför man helåret har dock räntenetto ökat och om inte resultionsavgiften (den avgift som en bank måste betala till resulotionsreserven, som är en reserv ifall en bank skulle behöva ha hjälp från staten) ökat, skulle räntenettot varit nästan 0,5 miljarder högre.

Provisionsnetto


Provisionsnettot är det banken tjänar på sin kapitalförvaltning samt betalningsförmedling och kort, minskade det sista kvartalet jämfört med tredje. Detta tycker jag inte är så mycket att oroa sig över. 

Anledningen till minskningen är dels att börsen blev "sur" från oktober till december och gick ned rejält samt det netto som banken tjänar på betalningsförmedling och kort visade på mycket höga siffror efter semestermånaderna. 

Att minskningen inte blev större på grund av att börsen gick ned tor jag är mycket tack vare att nettot från betalningsförmedlingar och kort ökade under det sista kvartalet, mycket är säkert från Black Friday och julhandeln (som slog rekord i år igen).  

Kreditförluster


Här har banken de senaste kvartal nästan visat löjligt låga nivåer, så jag blev verkligen förvånad när kreditförlusterna ökade från 117 miljoner till 412 miljoner under ett kvartal. Enligt en intervju senare med VD Bonnesson var det främst två större kundengagemang inom retail, som stod bakom den ökade reserveringen. 

Även om det är drivet av implementationen av IFRS 9, där lån i steg 3 ska reserveras med hela lånets livslängd, så är detta givetvis en post att hålla koll på i varje kvartalsrapport. Den stora risken är att vid en inbromsning i ekonomin kan denna post komma att öka snabbt. Nu ligger bankens kreditförlustnivå på 0,1% för fjärde kvartalet, så den är ännu låg. SEB som kom med rapport idag har dock en lägre nivå på 0,08%!

Kostnadseffektivitet


Swedbanks stora paradgren har varit att den är väldigt kostnadseffektiv, vilket mäts i K/I-talet. K/I-talet är relationen mellan kostnader och intäkter. Återigen kommer banken in med ett K/I-tal under 0,4, vilket jag tycker är imponerade. SEB har som jämförelse 0,48. I bilden nedan ser man utvecklingen under de senaste 13 åren.Slutsatser


Om jag summerar rapporten för fjärde kvartalet var det en ganska okej rapport och det är glädjande med en höjning av utdelningen på 1,20 kr. Det ökade mina intäkter med 1 800 kr före skatter.

Men några saker, som utvecklingen av räntenettot och kreditförlusterna oroar mig lite. Om trenden av ett avtagande räntenetto i kombination med ökade kreditförluster fortsätter under 2019, kommer det att leda till en minskad vinst, som i förlängningen kommer att leda till en lägre utdelning.

Som vi såg under 2015 och 2017 minskade utdelningen jämfört med året innan just på grund av att vinsten minskade.

Avslutningsvis, Swedbank mitt tredje största innehav och den utdelningen som jag får från banken täcker med god marginal den totala ränta som jag betalar på min andel av det bolån min sambo och jag har. Det känns verkligen skönt att banken betalar min ränta!


Har du själv bankaktier i din aktieportfölj? Vilken är din favoritbank? Kommentera gärna i bloggen, din åsikt är viktig.måndag 28 januari 2019

Kniper Sandvik förstaplatsen från Atlas CopcoPrecis som Sandviks rapport, som kom förra veckan, visade Altas Copco i sin rapport att 2018 blev ett rekordår. Jag har därför gjort en jämförelse mellan bolagens rapporter för att försöka se vilket bolag som är vinnaren. Nedan följer en kortare genomgång av de viktigaste områdena i rapporterna

Orderintaget (mkr)


 • Sandvik 102 440
 • Atlas Copco 97 132

Båda bolagen visade på en ökning i sitt orderintag, där Sandvik ökade med 7,3% och med en book-to-bill på 102%. Atlas Copcos orderintag ökade med 8% med en book-to-bill 102%. Rätt så jämnt här, men med en liten fördel för Atlas Copco.

Intäkter (mkr)


 • Sandvik 100 072
 • Atlas Copco 95 363

Sandviks intäkter visade på en organisk tillväxt om 9%, medan intäkterna i Atlas Copco nådde upp till en organiskt tillväxt om 8%. Återigen hyfsat jämnt, men denna gång med fördel för Sandvik och värt att notera är att Sandvik bröt igenom 100 miljardersvallen på intäktssidan för året.

Rörelsemarginal


 • Sandvik 18,6%
 • Atlas Copco 22,2%

Här visar Atlas Copco att man är klart det lönsammaste bolaget . Vad som är fascinerande är att bolaget har lyckats ha en hög rörelsemarginal runt 18-22% under många år, medan Sandviks rörelsemarginal legat runt 10-13%. Det är först de två senaste åren som Sandviks rörelsemarginal varit 18-19%.

Atlas Copco är en klar vinnare här!

Operativt kassaflöde (mkr)


 • Sandvik 15 353 
 • Atlas Copco 16 814

Bolagen genererar i princip ett liknande operativt kassaflöde, vilket inte är så konstigt då de verkar i liknande branscher. Dock så är Atlas Copcos operativa kassaflöde ca 1,5 miljarder kronor högre, vilket gör att de tar hem denna gren.

Skuldsättning (ggr)


 • Sandvik 0,66
 • Atlas Copco 0,27

Atlas Copco har en klart lägre net debt/EBITDA även om Sandviks knappast får anses vara hög. Vad gäller skuldsättningsgraden är den 1,3 för Atlas Copco och 1,0 för Sandvik. Oavgjort i denna gren och här är två bolag som båda har starka och fina balansräkningar.

Avkastning på eget kapital


 • Sandvik 24,3%
 • Atlas Copco 34%

Här har vi en klar stjärna i klassen bland verkstadsbolagen i Atlas Copco. Om man tittar på snittet över 10 år, visar Börsdaga att Atlas Copcos snittavkastning på eget kapital är 31% och Sandviks är 15%.

Atlas Copco är en klar vinnare här!

Utdelning


 • Sandvik 4,25 kr
 • Atlas Copco 6,30 kr

Atlas Copco har höjde sin utdelning med 21% medan höjning i Sandvik blev 15%. Båda bolagen ger helt klart en mer än väl godkänd höjning och som utdelningsinvesterare är det denna typ av höjningar som man önskar sig.

Vad gäller direktavkastningen är det på 2,9 % för båda bolagen, men Sandviks utdelningsandel ligger lite lägre på 42% mot Atlas Copcos på 47%. Båda bolagen har helt klart goda marginaler för att fortsätta att kunna höja sina utdelningar.

Framtiden


Bolagen har som sagt haft ett starkt 2018 båda två och pratar i superlativ om att 2018 var ett rekordår. Dock flaggar båda för en svagare utsikter inom fordonsindustrin och Kina, men att början av 2019 fortsätter som 2018 slutade.

Baserat på respektive VDs uttalande är det som investerare svårt att veta riktigt hur marknaden egentligen kommer att gå utan man får helt enkelt fokusera på vad VD säger i rapporten för kvartal 1 2019 tror jag.

Slutsats


Båda bolagen är väldigt jämna och det är två mycket fina svenska verkstadsbolag, som passar i en långsiktig aktieportfölj, men det som avgör är nog ändå Atlas Copcos  höga marginaler, som de lyckats upprätthålla år efter år, där avkastning på eget kapital och rörelsemarginal sticker ut.

För tillfälligt äger jag bara Atlas Copco indirekt via Investor och Xact Högutdelande, men jag har tidigare under 2018 haft en position i bolaget direkt. Jag skulle kunna tänka mig att återigen äga Atlas Copco, så slutsatsen är att Atlas Copco i min bok behåller första platsen ett tag till.

Vilket bolag föredrar du? Kommentera gärna då din åsikt är viktig och intressant.


lördag 26 januari 2019

Är Castellum ett framtida luftslott?

I onsdags kom Castellum med sin årsrapport. Som väntat höjde de utdelningen för 21:a året i rad. Ytterligare fyra år till så blir Castellum en utdelningsaristokrat, vilket innebär att bolaget har höjt sin utdelning i minst 25 år i rad. För den som vill läsa mer om vad jag tyckte om den rapporten, kan klicka på länken Castellum överraskar alla.

Hur läser man en resultaträkning i ett fastighetsbolag


Ett fastighetsbolags resultaträkning ser lite annorlunda ut jämfört med ett tradionellt företag. För att göra det enkelt kan man likställa förvaltningsresultat med rörelseresultat och innan årets vinst har vi i ett traditionellt företag ett finansnetto och skatt. Fast i ett fastighetsbolag består finansnettot istället av värdeförändringar på fastigheter och derivat.

En diskussion har blossat upp


Men detta inlägg ska handla om den diskussion som blossat upp på #finanstwitter där Joachim Landström i ett inlägg varnar för att Castellums vinst i år är till stor del en ren pappersvinst. Jag har  förståelse för hur han ser på saken. Det som Joachim gör gällande är att årets resultat för Castellum mest är en pyrrhusvinst och att den till större del inte består av kassaflöde utan mer av periodiseringar genom så kallade värdeförändringar av fastighetsbeståndet. Det är därför som den föreslagna utdelningen inte är något annat än en pappervinst och inte pengar som har realiserats genom rörelsen.

Analys av Castellums resultat för 2018


Detta gjorde mig nyfiken och jag bestämde mig för att analysera Castellums resultat närmare, inte bara för i år utan även se tillbaka till och med 2009. Under denna tid har vi haft en uppgående marknad för både börs och fastigheter.

Om man tar Castellums vinst för 2018, uppgår den till 7 453 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet bidrar med 2 952 miljoner, vilket är 39,6%. Med andra ord är Castellums kassaflödesgenererande resultat klart mindre än hälften.

Frågan är då vad de resterande cirka 60% av årets vinst kommer ifrån? Svar på frågan är att den delen består i princip endast av en värdeförändringar i fastighetsbeståndet, ett orealiserat resultat då de har kvar fastigheterna.

Om man tittar tio år bakåt i tiden kan vi se i bilden nedan att mellan 2011-2014 kom större delen av årets resultat från förvaltningsresultat. Men från 2015 och fram till idag, består mer än hälften av Castellums vinst av att man har värderat upp fastighetsbeståndet. I en uppåtgående fastighetsmarknad med stigande fastighetspriser är det inget konstigt utan en naturlig föjld. Senare i inlägget ska jag belysa vad som kan bli effekten om värdet minskar.Nästa bild visar hur resultat per år mer eller mindre exploderade från 2014, där det gått från under 2 miljarder kronor till 7,5 miljarder kronor, mycket tack vare en positiv omvärdering av fastigheterna.Hur värderar Castellum sina fastigheter?


För att kunna analysera värdeförändringen djupare och hur den har utvecklats behöver man förstå hur Castellum värderar sina fastigheter. På sidan 11 i årets bokslutskommuniké skriver bolaget att de fastställer fastighetsvärdet genom:

" Interna värderingar där klassificering sker, liksom föregående år, i nivå 3 enligt IFRS 13. Värderingarna baseras på en 10-årig kassaflödesmodell med en individuell bedömning för varje fastighet av dels framtida intjäningsförmåga, dels marknadens avkastningskrav. Vid bedömning av en fastighets framtida intjäningsförmåga har, utöver inflationsantagande om 1,5%, hänsyn tagits till eventuella förändringar i hyresnivåer, uthyrningsgrader och fastighetskostnader. Igångsatta projekt har värderats enligt samma princip"

För att säkerställa den interna värderingen gör bolaget en extern värdering av ett antal fastigheter, ofta de största fastigheterna men även med åtanke på att få ett bra urval baserat på geografi och typ. Historiskt sett har detta urval legat mellan 50-57% av det totala fastighetsbeståndet.

Baserat på det kommer bolaget fram till en genomsnittlig värderingsyield, som används för att räkna fram ett värde på det totala fastighetsbeståndet. Nedan ser vi hur denna värderingsyield har utvecklats, från 7,3% år 2009 till 5,3% i år, drivet av minskade räntor som i sin tur drivit upp priset på fastigheter.


En iakttagelse är att värderingsyielden i år har minskats från 5,5% till 5,3% jämfört med förra året. Detta trots att fastighetspriserna på den svenska marknaden har minskat under 2018 samt att räntan har höjts. Även om man fortfarande har kunnat hyra ut till höga kvadratmeterspriser hade jag nog förväntat mig en oförändrad värderingsyield.

Om värderingsyielden istället hade ökat till 6%, vilken den var för cirka 3,5 år sedan, innan fastighetspriserna verkligen drog iväg, hade Castellums fastighetsvärde minskat rejält. Om vi utgår från det normaliserade driftöverskott, som för 2018 var 4 437 miljoner, skulle värderingen av  fastighetsbestånd blivit 73 950 miljoner kronor. Till det ska sedan läggas till byggrätter för 672 miljoner kronor.

Detta visar tydligt på vilka det blir av en förändringen av värderingsyielden. Resultatet av denna förändring tas över resultaträkningen och om detta hade varit aktuellt i år, skulle Castellum visat ett negativt resultat på sista raden.

Hur generös är den interna värderingsmodellen?


I årets värdering gav den externa värderingen ett värde som var 2,7% lägre än om Castellums interna värderingsmodell hade använts. Med Castellums modell hade det värdet blivit 49 677 miljoner kronor mot 48 345 miljoner kronor. Som underlag för den externa värderingen hade man använt motsvarande 56% av fastigheterna.

Om vi applicerar samma tänk på de övriga 44% av fastigheterna, skulle det innebära att värderingen på hela fastighetsbeståndet vid en extern värdering skulle ha blivit 86 330 miljoner kronor mot redovisat värde på 89 168 miljoner kronor.

Bilden nedan är från not 8 i bokslutskommunikén och jag har lagt till en ny kolumn som visar hur det skulle sett om bolaget hade använt en extern värdering för hela sitt fastighetsbestånd.Skillnaden mellan modellerna är en minskad värdeförändring på 2 838 miljoner kronor, något som hade gett ett resultat för året på 4 573 miljoner kronor istället för det nu redovisade resultatet på 7 453 miljoner kronor.

Slutsatser


Jag är själv ingen direkt supporter av dessa orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen, särskilt inte när det består av mer än hälften av årets resultat. Men om man investerar i fastigheter är detta något som man måste förhålla sig till.

Den föreslagen utdelning som styrelsen lagt fram till årets bolagstämma uppgår till 1 666,5 miljoner kronor totalt sett, vilket gott och väl täcks av det totala förvaltningsresultatet. Så långt allt väl. Men som analysen visar på, är Castellum väldigt känsligt för en ändring i värderingsyielden. En ökning i värderingsyielden skulle snabbt leda fram till ett minskat värde på fastighetsbeståndet, som i sin tur påverkar resultatet. Det behövs inte mycket för att årets resultat ska bli negativt.

Därför, när jag investerar i fastigheter, tittar jag alltid väldigt mycket på bolagets värderingsmodell  och analyserar hur känsliga de är för en förändring i värderingen fastighetsbeståndet och vilken effekt det får.

Castellum skriver i sin rapport att en minskning av fastighernas värde med 20% skulle motsvara 17 834 miljoner kronor och öka belåningsgraden till 56%. Med tanke på att det egna kapitalet i moderbolaget uppgår till 17 818 miljoner kronor per 31 december 2018, skulle det innebära att hela det egna kapitalet i moderbolaget blir förbrukat. Då får man lite perspektiv på hur en större förändring kan slå.

Nu säger jag inte att Castellum inte är ett bolag att investera i, men det gäller att vara medveten om riskerna och som alltid, förstå vad det är man investerar i.

Kommentera gärna inlägget. Dina åsikter och tankar är viktiga och intressanta.


torsdag 24 januari 2019

Investor levererar enligt planKlockan 08:15, som ett schweiziskt urverk, kom Investors årsrapport och bolaget levererar enligt plan. Utdelningen höjdes med ytterligare 1 krona till 13 kronor, fördelat på 9 kronor i maj och 4 kronor i november. Sedan 2009 har nu Investor höjt sin utdelning med 1 krona per år.

Sista kvartalet blev tufft


Marknaden föll som bekant under det sista kvartalet 2018, vilket gjorde att utvecklingen av substansvärdet föll med hela 15% för de noterade kärninnehav. Däremot bidrog Patricia industries och EQT positivt till substansvärdet med 3%.

Fördelen med nedgången i marknaden var att Investor passade på att köpa fler aktier i Electrolux samt delta i nyemission i SAAB. Jag gillar när de utnyttjar en sättning i marknaden för att stärka sina innehav. Det är i linje med hur min egen investeringsstragi är. Köp när det är billigt!

Substansvärdet minskade under 2018


Den totala nedgången av substansvärdet det sista kvartalet landade på -12%. Per aktie motsvarar det ett justerat (marknadsvärde) värde om 486 kr/aktie och ett rapporterat värde om 428 kr/aktie. Baserat på aktiekursen den 31:a december är det en substansrabatt på 22,5% respektive 12%. Idag är den justerade substansrabatten 20% tack vare att aktiekursen för B-aktien är strax under 400 kronor.


Källa: Genonsnittlig årlig utveckling från Investor årsrapport 2018

Jämför man hur det såg ut för ett år sedan, var justerat (marknadsvärde) värde om 503 kr/aktie och ett rapporterat värde om 440 kr/aktie. Tack vare återlagd utdelning har ändå Investor lyckats ge en positiv avkastning mellan 2017 och 2018. Och tittar vi på den genomsnittliga årliga utvecklingen under 20 år, är totalavkastningen 11% i snitt. Det kallar jag för kvalite.

Vad händer med EQT


Det jag saknade i rapporten var information om vad som kommer att hända med EQT. Det är spekulationer på att detta bolag antingen ska börsnoteras. Tyvärr får man inte veta något mer om dessa planer, men förhoppningsvis kommer det att klarna under 2019. En notering av EQT skulle ta fram ordentliga övervärden för Investor, så det skulle vara bra för oss aktieägare.

Slutsats


Jag avslutar med ett citat från VD Johan Forsells om vad Investor är, nämligen
“Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag”

Det är sådana bolag som jag vill ha i min aktieportfölj!


onsdag 23 januari 2019

Castellum överraskar alla


Idag kom Castellum med sin årsrapport för 2018 och som väntat har det varit en hel del spekulationer om hur stor deras utdelning skulle bli. Att de inte skulle höja utdelningen är det nog väldigt få som tror, istället har frågan varit hur stor deras höjning för 21:a året i rad skulle bli.

Utdelningshöjningen överraskar alla


Marknaden hade förväntat sig en utdelningshöjning på i snitt 5,69 kr/aktie. Själv trodde jag mellan 5,70-5,80 kr/aktie. Men baserat på det starka 2018 lägger styrelsen nu fram ett förslag om en utdelning på hela 6,10 kr/aktie uppdelat på två tillfällen om 3,05 kr/aktie. Med andra ord var det nog många som blev tagna på sängen. Nu har jag läst en del aktiebloggare som trodde på en utdelning på 6 kr. All cred till dem för att vara så nära i sina estimat.

Om vi tittar på utvecklingen från 1997 till den föreslagna utdelningen för 2018 är det en genomsnittligt utdelningshöjning på hela 12% per år. Castellum är verkligen en utdelninginvesterares dröm.

Castellums utdelning har en CAGR på 12% från 1997 till 2018

Nu är det bara 4 år till av utdelningshöjningar innan bolaget blir en så kallad Dividend Aristocrat. Dividend aristocrat är ett amerikansk uttryck och tar sikte på bolag som har höjt sin utdelning i minst 25 år i rad.

2018 blev ett toppenår 


Castellum avslutade året med ett mycket starkt fjärde kvartal. För året uppgick de totala intäkterna till 5 577 miljarder kronor. Det viktiga driftöverksottet och förvaltningsresultat uppgick till 3 945 respektive 2 952 miljarder kronor. Marknaden för fastigheter har sedan 2009 varit stark och ser vi till förvaltningsresultatet per aktie är det uppåt varje år sedan dess.

Källa: Castellums årsrapport 2018

Bolaget har under 2018 fortsatt att sälja av fastigheter i områden som man tycker sig ha blivit för stora sett till strategin och man har ökat andelen logistikfastigheter. Med den stora tillväxten inom e-handel har man tagit ett strategiskt beslut att växa mer inom det området.

Fortfarande är det kontorsfastigheterna som står för den största delen av bolaget och med tanke på den starka utvecklingen inom fastigheter, särskilt i Stockholm, har hyrorna också kunnat höjas i takt.

Castellums huvudmarknad är fortfarande Sverige, även om man har en viss närvaro i Danmark och Finland. I Sverige är Castellum uppdelat i regionerna Väst (Göteborg med omnejd), Mitt och Stockholm. Hyfsat lika stora regioner, vilket så klart ger en bra riskspridning.

När det gäller typ av fastigheter är det fortfarande kontor som nästan står för hälften av fastighetsbeståndet. Personligen gillar jag att de har nästan en fjärdedel samhällsfastigheter, eftersom den kategorin av hyresgäster ofta sitter på väldigt långa kontrakt och är kreditvärdiga. Det är knappast som så att en statlig myndighet inte betalar sin hyra.

Källa: Castellums årsrapport 2018

Belåningen är på väg ned


En viktig sak att hålla koll på är hur belåningen ser ut och vilken genomsnittränta betalar bolaget. Glädjande i rapporten är att Castellums belåningsgrad fortsätter ned och är nu nere på 45%. Med tanke på att Riksbanken höjde reporäntan och tidningarna skriker om fastighetsbubblor, känns det bra att bolaget jobbar aktivt med att sänka in belåningsgrad.

Även när det gäller genomsnittsräntan på lånestocken har den också minskat och är nu nere på i snitt 2%.


Tecken på en svagare marknad framöver


I en intervju tar VD Henrik Saxborn upp att det finns vissa tecken på en trögare hyresmarknad även om en del hyresavtal för kontorsfastigheter löper ut under året och kommer att omförhandlas till höga nivåer. På fastighetsmarknaden ser Henrik en risk på för att transaktionsvolymerna kan komma att avta.

Morgan Stanley är inne lite på samma spår och kommenterar att jämförbara hyror var upp 5 procent från 3% 2017 och runt 1% för några år sedan, något som inte är direkt vanligt för Castellum. Vid en snabb blick sätter investmentbanken undervikt på aktien. 

Slutsats


Nu bryr jag mig inte om vad diverse analytiker tycker annat än att jag läser det som det skriver för att få en uppfattning vad marknaden tänker. Det är viktigt att alltid göra sin egen analys. Summa summarum tycker jag att Castellums rapport är väldigt bra och det bådar gott för de andra fastighetsbolagens kommande rapporter. Att sedan utdelningen höjs med hela 15% är som grädde på moset. Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) är 176 kr/aktie, vilket gör att man i dagsläget fortfarande kan handla Castellum till en liten substansrabatt.

Jag äger själv inte Castellum, men aktien finns i barnens portföljer. Med tanke på att fastighetsmarknaden gått upp i många år gör att vi kan stå på höjden av den. Därför kommer jag att vänta med att fylla på med mer Castellum i barnens portföljer. Iställer kommer jag att först se hur aktien utvecklas. Det kan finnas risk att Castellum rekylerar  ned. Aktien är inte ens upp 1% idag på rapporten. Troligen blir det att köpa nya aktier för utdelningen, men inte så fort den kommer om några månader.

Har ni Castellum i aktieportföljen? Vad tycker ni om rapporten idag och köper ni mer i Castellum nu? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.


tisdag 22 januari 2019

Svolders substansvärde fortsätter att öka

Svolder är ett av mina tre aktieinnehav i investmentbolag. Igår rapporterade det förändringen av sitt substansvärde. Svolder är det bolage som minst en gång varje månad rapporterar förändring i sitt substansvärde.

Som aktieägare underlättar det för oss och det är något som jag tycker andra investmentbolag borde ta efter. För cirka en vecka sedan rapporterade Svolder ett substansvärde om 101 kr/aktie och igår hade nu detta substansvärdet ökat med ytterligare 2 kr/aktie till 103 kr/aktie.

Förändring av substansrabatten


Kursen för B-aktien stängde igår på 91,44 kronor, vilket göra att substansrabatten är  nu 11,2%. När jag skrev om bolaget (det inlägget hittar ni här ) i början av året var substansrabatten 10,1%, men har nu alltså ökat till 1,1%. Hur substansvärdet fördelar sig på de olika innehaven ser ni nedan. Inga direkt stora förändringar, Garo, Platzer och Troax är fortfarande de största innehaven.

Svolders substansvärde fördelat på innehav
Källa: Ibindex

Minskar i Acando


Den 14 januari flaggade Svolder för att de sålt av 200 000 aktier i Acando och äger nu 2 240 000 aktier. Totalt uppgår deras innehav till 2,1% av aktierna och 4,9% av rösterna i Acando. Om man jämför hur stor del som Acando utgör av samtliga innehav, är det cirka 2,75% av Svolders substansvärde. Med andra ord är det inte någon större förändring och får heller inte direkt påverkan på helheten.

Slutsats


Jag kommer att fortsätta att fylla i Svolder, eftersom det är ett av mina kärninnehav och fungerar som ett komplement till en småbolagsfond.

Vad tycker du om Svolder? Är det en aktie som finns i din aktieportfölj? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.


måndag 21 januari 2019

Sandvik avslutar rekordåret med en överraskningIdag kom Sandvik med sin sista kvartalsrapport för 2018. De är först ut bland de stora verkstadsbolagen och det man letar efter i rapporten är främst vad de säger om utsikterna för 2019.

2018 blev ett rekordår


Aktiviteten bland bolagets kunder var på en hög nivå under fjärde kvartalet och Sandvik lyckades öka tempot på förvärven och det viktiga kassaflödet kom in enligt plan. Detta lyckades man med för att fokus låg på att sänka sitt rörelsekapital i kombination med att behålla en hög vinst. Totalt blev kassaflödet för det fjärde kvartalet 6,3 miljarder kronor. Tack vare det stärktes även balansräkning och nettoskuldssättningsgraden sjönk till 0,20 från 0,33.

Sandvik Mining and Rock (SMRT) och Sandvik Materials Technology (SMT) växte tvåsiffrigt i den underliggande orderingången och med en starkt tillväxt i de flesta regioner. För Sandvik Machining Solutions (SMS), som har stor exponering mot fordonssektorn, var det en låg ensiffrig tillväxt, på grund av nedgången i Asien och en lägre aktivitet i fordonssegmentet.

Totalt var det en positiv utveckling i samtliga tre större regioner, där Nordamerika kompenserade för den lägre tillväxten i Europa och Asien. Bolagt gjorde fem förvärv under 2018, vilket också ökade intäkterna med, i årstakt räknat, 1,2 miljarder kronor.

Utvecklingen i Sandviks tre affärsområden

Samtliga tre affärsområden visar på en positiv förändring jämfört med kvartal tre och jämfört med helåret är det en kraftig ökning. Nedgången i Asien och minskning i fordonssegmentet lyser dock igenom i affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS), som visar en minskning i rörelseresultatet jämför med förra kvartalet även om helåret blev en ökning. Ser man till rörelsemarginalen kvartalet innan är det en markant minskning skulle jag vilja säga, från 25,4% till 19,8%.


Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Utdelningen höjs med 21%


Men ser man till utdelningen för 2018, kom Sandvik med en rejäl överraskning. Tack vare det starka året och den positiva utvecklingen i kassaflödet drämmer bolaget till med en utdelningshöjning på hela 21%. Utdelningen höjs från 3,50 till 4,25 kr/aktie.

Nu är det fjärde året i rad som bolaget höjer sin utdelning och som utdelningsinvestare är detta goda nyheter. Den kommande utdelningen motsvarar en utdelningsandel på 43% av det justerade resultatet för året och är under målet på 50%.


Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Framtida utsikter


Sandvik lämnar inte några prognoser för framtiden, men det som finns i rapporten och av det som kom fram på presentationen kan man säga att det första kvartalet 2019 har börjat i samma nivå som det fjärde kvartalet 2018 avslutades. Den vägledning som ges är sammanfattad i bilden nedan, vilket är lite knapert.

Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Slutsatser


Den känsla som jag får när jag läser rapporten är att det kan vara så att Sandvik har nått toppen för denna konjunkturcykel. De brukar säga att affärsområdet SMS är den bästa konjunkturindikatorn. Kina har försvagats även om andra delar i Asien har hållit emot under året. Lägger man till det faktum att fordonssegmentet också är svagt, tror jag att 2019 inte kommer att bli ett nytt rekordår för Sandvik.

Troligen kan nog Sandvik hålla ut ett eller två kvartal till med tanke på att Nordamerika går starkt och affärsområdet SMRT och gruvsektorn går starkt. Enligt Sandvikschefen har orderingången och faktureringen varit enorm, där guld och koppar visar upp den starkaste efterfrågan.

Jag har själv inga aktier i Sandvik men jag tycker att bolaget är ett fint kvalitetsbolag och det är kul att de öppnar rapportsäsongen med en riktigt stark rapport. Sandvik får därför vara kvar på min bevakningslista och det är ett bolag som jag gärna tar in när vi är i en lågkonjunktur. Ett alternativ om man vill investera i Sandvik är att göra det indirekt genom att investera i Industrivärden C, vars innehav i Sandvik uppgår till cirka 22%. Nu handlas även Industrivärden C till en beräknad  substansrabatt om 4%.

Vad tycker ni om Sandviks rapport? Äger ni själva några aktier i bolag och hur resonerar ni? Kommentera gärna då era åsikter är värdefulla.

Corem bjöd på en natt på The Winery Hotel

I fredags checkade jag och sambon in på The Winery hotel för ett natts övernattning. Vi brukar försöka komma iväg ibland och unna oss lite guldkant i tillvaron.

Ett av våra stora intressen är mat och vin. Då är detta hotell verkligen rätt ställe!

I slutet mot förra året hade de en kampanj där man fick dubbelrum och frukost för 690 kronor, vilket är ett kanonpris.

För en person som jag som gillar att fatta bra ekonomiska beslut är detta den typ av erbjudanden som jag uppskattar. Då kan jag lägga mer pengar på att njuta av god mat samt prova fantastiska viner.

Nu har de en vinkällare som innehåller en hel del rariteter och som vi har provat en del av.

Utdelningarna stod för kalaset


Många kommer säkert undra om denna typ av utsvävningar inte är tvärtemot vad jag försöker uppnå genom att investera och fokusera på min sparkvot för att en dag uppnå ekonomiskt frihet. Men att vara ekonomiskt fri för mig innebär inte att jag inte ska kunna unna mig saker. Skillnaden är att jag som framtida ekonomiskt fri väljer att unna mig dem när jag får det till ett bra pris. Som i fallet med denna övernattning.

I detta fall blev det ännu bättre eftersom vi blev "sponsrade" av Corem. Nä, nu var det inte så att Corem betalade det hela för oss, det har nog ingen aning om vilka vi är. Utan Corem betalade indirekt genom att jag använde den kvartalsutdelning som jag fick från aktieinnehavet i Corems preferensaktie i början av januari detta år.

Detta är en av de stora fördelarna med att vara utdelningsinvesterare, vilket jag försöker få mina barn att förstå.

Hur gör ni med era utdelningar? Använder ni dem till liknande saker eller återinvesterar ni dem konsekvent? Kommentera gärna i bloggen då era åsikter är värdefulla.lördag 19 januari 2019

Cristina Stenbeck lämnar Kinnevik

Kinneviks logga


Igår meddelade Kinnevik att Cristina Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse efter 16 år.

Cristina fick ta över stafettpinnen efter att hennes far, Jan Stenbeck omkom 2002. Hon skolades in av först Edvard von Horn och sedan av Pehr G. Gyllenhammar. Först 2007 var hon redo att ta över som ordförande av Kinnevik och har styrt investmentbolaget sedan dess fram tills nu. Hon har meddelat att hon kommer att avgå på årsstämman i maj och istället finnas kvar som storägare och ordförande i valberedningen. Jag fick frågan av en som följer bloggen om hur jag nu såg på Kinnevik som ett befintligt och framtida innehav i en aktieportfölj.

Kinneviks historik


Kinnevik bildades som ett investmentbolag 1936 av Hugo Stenbeck, Wilhelm Klingspor och Robert von Horn. I början var de huvudsakliga investeringarna i jordbruk, godis och skog. Investmentbolaget hade aktier i bland annat Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Lidköpings Konfektyr Industri AB och Korsnäs Sågverks AB.

Kinneviks strategi att köpa in sig i svenska industribolag fortsatte under de kommande årtiondena. Familjen Stenbeck ökade också sitt inflytande genom att köpa upp en större andel aktier som kom till salu under 1960-talet och i början av 1960-talet blev Hugo Stenbeck ordförande och snart därefter hans son Hugo Stenbeck Jr VD för Kinnevik.

Källa: Kinnevik
I 1970-talets början kom Jan Stenbeck in i bilden. Under detta årtionde gick olyckligtvis både Hugo Stenbeck och Hugo Stenbeck Jr bort, varpå Jan Stenbeck var den som tog över makten.

Under hela detta årtionde fortsatte strategin att köpa in sig i svenska industriklenoder, som bland annat Sandvik och Fagersta.

Jan Stenbeck var mest känd för att våga satsa nytt och på att utmana befintliga monopol. I början av 1980-talet lanserades Comvik som utmanade Telias monopol inom telefoni, 1987 lanserades TV3 från London som utmanande det svenska TV-monopolet. 1989 fick Kinnevik licens på att starta ett nytt mobiltelefonbolag och Millicom skapades 1990 som skulle agera på en global marknad. Senare bildades även Tele2.

1991 köpte Kinnevik in sig i TV4 och startade sedan sina egna TV-sändningar via mediabolaget MTG, som bildats under 1990-talet. Kinneviksgruppen startade också gratistidningen Metro 1995, som numera är ett stående inslag för de som åker kommunalt i ett gäng olika länder.

1996 noterades Tele2 och året efter delades MTG ut till aktieägarna och noterades på Stockholmsbörsen. Hela den här satsningen möjliggjordes till stor del av de stabila kassaflödena från skogskoncernen Korsnäs samt att Stenbeck var en pionjär i många områden.

Efter hans död och att dottern Cristina tillträtt, har Kinnevik svängt mer mot att investera i internetbolag och e-handel.

Klenoderna säljs ut


Kinnevik har sedan 2010 gjort stora investeringar i diverse internetbolag och e-handelsbolag. Man har köpt i sig i bolag som Zalando, Avito, Rocket Internet, Global Fashion group samt en hel mängd av mindre bolag.

Detta har finansierats genom utförsäljning av BillerudKorsnäs 2013, börsnoteringen av Zalando (som man har kvar) och Rocket Internet under 2014. Innehavet i Avito såldes 2015 till Naspers.

2016 meddelade Cristina Stenbeck att hon inte längre skulle vara ordförande i Kinnevik utan istället vara kvar som styrelsemedlem. Sedan dessa har hon också vi ett flertal tillfällen sålt av en hel del av sina aktier. Eftersom det finns ett flertal större truster som är listade som storägare i Kinnevik och det är svårt att veta hur de är kopplade till Stenbecksfären, kan man ändå säga att Cristina Stenbeck har cirka 25% av rösterna och cirka 6-7% av kapitalet. Det är fortfarande en stor del, men klart en markant minskning sedan 2016.

Vad är då kvar i Kinnevik?


Om man tittar i den senaste kvartalsrapporten från september 2018 vilar Kinnevik på tre ben, Millicom, Tele2/Comhem och Zalando. Varje innehav är cirka 25-30% av substansvärdet. Resten består av ett gäng internet- och e-handelsbolag som inte visar några vinster. Till och med Zalando visar numera upp ett minusresultat.

Totalt uppgår dessa tre bolags substansvärde till 67,8 miljarder kronor av det totala substansvärde på 78,6 miljarder kronor. I procent är det cirka 86%.

För några dagar sedan, då Millicom blev noterat på Nasdaq i USA, kom det nyheter om att Liberty Latin America är intresserat av att köpa Millicom. Om så blir fallet, kommer det endast att finnas ett stort kassagenerande bolag kvar i gruppen och det är Tele2/Comhem.

Nedan är en bild från Ibindex som visar vilka innehav som Kinnevik hade enligt sin senaste kvartalsrapport. Den 8.e februari kommer bolaget med sin bokslutskommuniké och då får vi se hur det senaste kvartalet har påverkat innehaven.

Källa: Ibindex

 Aktiens utveckling


Kinnevik har från mitten av juli 2016 till våren 2018 haft en mycket fin utveckling och var ett tag uppe strax över 320 kronor. Men sedan retailfrossan kom sommaren 2018 och techfrossan ett kvartal senare har aktien rasat nästan 100 kronor från toppen. I fredags stängde B-aktien på 225,70 kronor, ned 1,18% trots nyheten att Cristina lämnar styrelsens. Totalt sett har aktien inte bjudit på någon rolig resa.


Källa: Avanza

Nya namn i Kinneviks styrelse


Inte bara Cristina lämnar Kinneviks styrelse till årsstämman i maj, utan även den erkände finansmannen Erik Mitteregger lämnar. In kommer istället Susanna Campbell och Brian McBride. Susanna är närmast känd för som VD för Ratos och där lyckades hon inte göra en särskilt märkvärdig resa. Under hennes tid som VD (2012-2016) halverades aktiekursen för Ratos och det känns som en märkligt val av valberedningen.

Risken som jag ser det är att du inte kommer ha huvudägaren sittande i styrelsen, endast familjen Klingspor är representerade och det är en klar svaghet för den nya styrelsen. Frågan är hur intresserad  är Cristina Stenbeck numera av Kinnevik?

Slutsats


Det är främst fem saker som oroar mig med Kinnevik.


 • Den kommande svaga styrelsen
 • Det faktum att Cristina Stenbeck sedan 2016 i omgångar minskat sitt innehav i Kinnevik
 • Att Cristina för någon dag sedan kom med nyheten att hon inte längre vill vara med i styrelsen
 • Kommer hon att avveckla hela sitt innehav i Kinnevik
 • Om Millicom säljs har man endast kvar en kassako och hur länge kommer man ha kvar den


Om nu Millicom säljs och Kinnevik får en stor summa pengar för det bolaget är jag orolig för hur de kommer att använda dessa. Med tanke på dess historiska köp och att nu Susanna kommer in i styrelsen, känns det inte helt klart att Kinneviks nästa investering kommer att bli en succe. Sedan har vi kvar Zalando, vars affärsmodell med fri frakt och retur, jag inte tro på i längden, som utgör nästan 30% av Kinnevik. Risken känns helt klart alldeles för hög för mig.

Den viktigaste anledningen när jag själv investerar i ett investmentbolag är, förutom att jag tror på dess innehav, att det finns kontinuitet i bolag. När Cristina lämnar, vad finns det varken bra innehav eller kontinuitet. Därför avstår jag att köpa in mig i Kinnevik och själv sålde jag mina aktier för cirka fyra månader sedan. Vill man ha exponering mot internetbolag och e-handel, skulle jag hellre välja en aktiefond.

Lämna gärna en kommentar på hur ni ser på Kinnevik. Era tankar och synpunkter är viktiga och intressanta.

onsdag 16 januari 2019

Är du själv ett vinstgivande bolag?

I söndags skrev jag ett inlägg om hur ett minskat mjölkdrickande under lång tid kan resultera i en väldigt stor besparing. Inlägget handlar om hur Åsa Axelsson kunde sluta att lönearbeta genom att göra vissa besparingar.

Det som fångade mitt intresse var främst besparing på mängden mjölk som familjen drack i veckan. ( 180000 kr for att dricka mindre mjölk ).

Hur ser min budget ut?


Bara av att dricka mindre mjölk kan man förvandla denna besparing till cirka 180 000 kronor! Detta fick mig att tänka på hur mycket jag själv skulle kunna spara in på genom att göra andra val och vad skulle det innebära för min månadsbudget?

En typisk budget är uppställd med intäkter först och sedan kommer alla kostnader man har. Längst ned ser man om man går plus eller om man måste minska sina kostnader ytterligare för att det ska gå runt.

Hur man räknar in sparandet är nog olika för olika människor. Själv har jag i min budget lagt sparandet efter nettot intäkter minus kostnader. Man skulle lika gärna kunna ha det som en avsättning efter kostnaderna och sedan en total.

Är du själv ett vinstgivande bolag?Det som ger mig enorm glädje är, förutom bloggandet, att analysera bolag och lära mig mer om dem. Varför då inte analysera mig själv som om jag vore ett bolaget?

Därför har jag nu gjort om min budgetmall och ställt upp den som om den vore en resultaträkning. Nu är varje del av budgeten istället är grupperad efter ett bolags resultaträkning.


I bilden är ett exempel på en resultaträkning och jag har skapat en liknande mall. Genom att lägga in min budget på detta sätt ser jag om jag går med vinst.

Nu kommer vissa att tycka att i budgeten borde väl totalen längst ned bli 0, men mitt överskott är det som jag har som sparande, så därför kommer min budgeten att vissa ett positivt resultat längst ned.

I mallen har jag också skapat en flik där man kan lägga in sina verkliga kostnader och så jämför mallen dem automatiskt mot budget. Länken  till en tom fil som du kan använda hittar du om klickar på AB Jag v1

Kommentera gärna om hur filen fungerar, vad ni tycker om det och om ni vill se några förbättringar. Blev ni själva vinstgivande?


söndag 13 januari 2019

180000 kr för att dricka mindre mjölk

I gårdagens Dagens Industri läste jag en intressant artikel om privatekonomi. Dagens Industri skriver om mamman Åsa Axelsson som under ett år kapade sina utgifter och lyckades spara över 300 000 kronor. Här pratar vi om en riktig sparmästare!

Varje kostnad gicks igenom

Åsa Axelsson sluta att arbeta
Foto: Jack Mikrut, bild från Dagens Industri

Det hon gjorde var att hon gick igenom vad familjen la sina pengar på och om det fanns andra alternativ som var billigare istället. Exempel är att inte köpa dyra glassar ute på stan utan istället köpa hem multipack med glassar. Förutom att familjen sparade pengar på det, fick alla till och med mer glass den sommaren.

Hon fortsatte sedan att gå igenom kostnaderna för luncher, ge bort presenter, strumpor, frukt, mat, frisörbesök och så vidare. Tack vare det kunde hon efter ett år sluta att lönearbeta. Besparingarna genom aktiva val var till och med högre än vad hon tjänade som lärare efter skatt.

Det som jag tycker var särskilt intressant var att genom att minska familjens mjölkkonsumtion från 25 liter till 14 liter mjölk, sparade familjen 6 578 kronor på ett år. Det är drygt 500 kronor i månaden.

Vad blir 500 kronor i månaden om 18 år?


Om man då  investerar det som familjen tjänade på att dricka mindre mjölk, vad blir det efter säg 18 år? Med hjälp av Stefan Thelenius enkla och användbara sparkalkylator får man lätt fram det. Jag har antagit en avkastning om 7% per år, vilket är vad Stockholmsbörsen har avkastat i snitt under väldigt många år.

Sparandet blir i en bred indexfond på ett investeringssparkonto och efter 18 år har man cirka 180 000 kronor. Inte illa för att byta ut en del av den mjölk som man dricker mot vatten.


Vad blir 500 kronors sparande i månaden efter 18 år
Källa: Stefan Thelenius Sparkalkylator Deluxe

lördag 12 januari 2019

Är Busy the new stupid?

Varför är busy inte längre häftigt?


Busy is the new stupid - är ett uttryck som jag ramlade över för några dagar sedan. Det hanldar om att tiden är för oss alla begränsad till 24 timmar per dygn. Hur ofta hör man inte folk som säger om bara dygnet hade fler timmar. Vi kan alltså inte investera i tid, så att vi får 25 eller 26 timmar. på ett dygn. Inte heller kan vi få tid i utdelning som med en aktie. Hur gör ska vi då göra med vår tid?

Viktigt att använda tiden klokt


I nedan video intervjuas Warren Buffett och Bill Gates av Charlie Rose från Bloomberg. De sitter och diskuterar hur olika deras kalendrar ser ut. Bills kalender är fullsmetad medan han förvånas över att Warrens kalender kan i vissa veckor vara helt tom. Warrens poäng är att eftersom att tiden är begränsad är han väldigt noggrann med hur han använder den.

Klicka på videon och njut av samtalet mellan två legender!


Källa: Charlie Rose show on Bloomberg, från Saloni Jain Youtubekanal

Se på dig själv som ett AB


När vi investerar i aktier är väldigt noggranna med att läsa företagens årsredovisningar, vi analyserar bolagens nyckeltal, vilken utdelning kan vi få från bolaget och vi funderar över hur bolaget kommer att gå i framtiden. Men hur tänker vi på oss själva, särskilt om man strävar mot ekonomisk frihet?

Själv ser jag på mig som ett  bolaget, ett AB Jag helt enkelt. AB Jag är en resultaträkning, där min omsätttning består av lön och utdelningar. Rörelsekostnaderna är fasta kostnader för boende, drift, bil och försäkringar. Övriga rörelsekostnader (mer rörliga) är exempelvis mat, nöje, kläder och så vidare. Nu kan man alltid diskutera hur detta ska ses på, men jag tror att ni läsare förstår principen. Sedan delar man själv upp detta som man vill.

Amortering och räntor på lån är mina finansieringskostnader. Vissa skulle nog påpepka att utdelningen från aktier ska ses som finansieringsintäkter och ska det vara korrekt stämmer det. Men för detta inlägg har jag valt att se det som omsättning.

Till slut har jag ett månadsresultat, som bör vara posititivt, annars går AB Jag med förlust. Detta kan jag sedan investera i mer aktier som ger dels utdelning och dels avkastning i och med att de ökar i värde.

Är du ett vinstdrivande företag?


När du gör en budget, gör den därför som en resultaträkning och fyll sedan i dina intäkter och kostnader som du haft varje månad på samma sätt. Effekten blir att du nu kommer att inte bara se dig själv som ett bolaget, utan du kommer även att tänka och styra dina handlingar efter hur ett bolag gör.

Ställ dig sedan frågan, är du ett vinstdrivande företag eller ej? Kommentera gärna då era tankar är viktiga och intressanta.


onsdag 9 januari 2019

Snart dags för årets stora börsfest


Om några veckor inleds årets stora börsfest!


Årets stora börsfest för alla oss utdelningsinvestare inleds om några veckor. Det är då som bolagen kommer med sina bokslutskommunikéer.

Inte nog med att bolagen kommer med sin årsrapport, det är nu som det kommer avslöja sitt förslag till utdelning som stämman ska besluta om framåt vårkanten. Kommer det att bli utdelningshöjningar eller -sänkningar, hur går verksamheten, vad säger bolaget om framtiden är några av de frågor vi aktieinvesterare vill ha svar på.

Letar alltid efter den föreslagna utdelningen först


Först letar jag alltid efter den föreslagna utdelning från styrelsen. Som utdelningsinvesterare är det som är viktigast för mig i rapporten. En sänkt utdelning är en signal att bolagets vinst inte längre ökar och därmed en varningssignal till att jag behöver ta mig en funderar på om detta bolag fortfarande platsar i min aktieportfölj. Med tanke på att jag vill kunna leva på min utdelning, skulle en sänkning av utdelningen minska mitt kassaflöde och vem vill ha en lönesänkning?

Därefter läser jag igenom VD-ordet noggrant, letar efter tecken på hur VD tror att bolaget kommer att gå det kommande året och vad personen säger om marknaden som bolaget verkar på.

Castellum markerar starten på bokslutssäsongen 


Castellum kommer med sin bokslutskommuniké den 23:e januari och markerar starten på bokslutssäsongen. Vän av ordningen kommer nog att påpeka att det är några andra storbolag som rapporterat lite tidigare som Avanza. Men jag tror att Castellum är det bolag som väldigt många aktiesparare har in sin aktieportfölj. Om man läser på Twitter, verkar Castellum vara ett av de bolag som har en stor följarskara och som ger upphov till många visningar.

Dagen efter kommer Investor med sin bokslutskommuniké och jag hoppas att de levererar den klockan 08.15. De brukar vanligtvis vara tidiga, så håller tummarna att de är det i år också.

Men den stora strömmen av kommunikéer kommer först i början av februari och cirka tre veckor framåt. Det kommer att bli en utmaning att hinna med att läsa igenom rapporterna!

Några av frågor som jag vill ha svar på 


Utdelningshöjarna


 • Kommer Castellum och Hufvudstaden fortsätta sin svit från 1997 av att varje år höja utdelningen?
 • Kommer Investor att dela ut 13 kronor per aktie eller blir det en mindre höjning?
 • Hur mycket kommer bankerna att dela ut per aktie, särskilt Nordea och Swedbank? Blir det en direktavkastning på uppåt 9% i Nordea?
 • Kommer Telia att höja sin utdelning eller har allt gått åt till förvärv av Content?
 • Kommer Fortum att behålla sin utdelning även detta år?

Överraskningarna


 • Kommer Kindred att drämma till med en kanonrapport trots viss negativ inverkan av brittiska punden samt spelregleringen i Sverige
 • Ger Evolution Gaming analytikerna svar på tal med en kanonrapport som skickar upp aktien mot 700 kronor?

Ute ur frysboxen


 • Hur har Nolato påverkas av att försäljningen av plasthållaren till e-cigaretter har minskat? Vad säger de om framtida intjäning?
 • Nilörngruppens verksamhet tuffar på, men börsen verkar rata aktien. Fortsätter tillväxten och kommer börsen nu att få upp ögon för aktien?


Årets bubblare


 • Vad kommer Börje Ekholm att säga om den överraskande nedskrivningen på 6,1 miljarder i Q4:a rapporten?

Detta är några av de funderar jag har inför börsfesten 2018. Vilka är era funderar nu innan börsfesten drar igång på allvar? Kommentera gärna, dina funderingar och åsikter är uppskattade.

måndag 7 januari 2019

Svolders substansvärde ökade med 2 kr/aktie efter den senaste tidens nedgång


Idag rapporterade Svolder ett uppdaterat substansvärde. 

Svolder är ett av mina aktieinnehav som jag har som ett kärninnehav. Det innebär att jag i praktiken aldrig kommer att sälja någon av aktierna i detta bolag. Nu kan det självklart uppstå situationer där detta kan komma att omprövas även om jag har svårt att se vad dessa skulle vara på lång sikt.

Hur har Svolders substansvärde utvecklats på en månad

Utvecklingen av Svolders rapporterade substansvärde sedan en dryg månad tillbaka är följande


 • 2019-01-04 - 99 kr/aktie
 • 2018-12-28 - 97 kr/aktie
 • 2018-12-21 - 97 kr/aktie
 • 2018-12-07 - 99 kr/aktie


I samband med fredagens rapportering så har substansvärdet på aktien åter kommit tillbaka till vad den var för en månad sedan, vilket är roligt.

Om man tittar på stängningskursen för cirka en månad sedan, stängde aktiekursen för Svolder B på 91,70 kr/aktie, vilket är en substansrabatt på cirka 7,4 %. Dagens aktiekurs för Svolder B-aktien är när detta skrivs 89 kr/aktie, vilket ger en substansrabatt på 10,1%. Bolagets substansrabatt har ökat med 2,7 procentenheter.

Hur ser Svolders beräknade substansvärde ut enligt Ibindex?

Ibindex (länk här) är en fantastisk sida om man vill följa utvecklingen av investmentbolag noterade på Stockholmsbörsen. Förutom att den visar varje investmentsbolags innehav, visar den också ett beräknat värde för varje investering som investmentbolaget har gjort. På så sätt kan man få ett uppdaterat beräknat substansvärde. I Svolders fall är det beräknade substansvärdet 99,7 kr/aktie, vilket gör att substansrabatten är ännu större.

Själv passar jag på och köper in ytterligare 100 aktier till aktieportföljen och ökar på min utdelning med 2 kr/aktie, totalt 200 kronor.

lördag 5 januari 2019

Mina tankar kring Apple

Ett fantastiskt bolag


Apple som bolag har gjort en imponerande resa sedan IPOn 1980. Hade man satsat 10 000 dollar i Apple 1980 samt återinvesterat alla utdelningar under den tiden, hade man haft nästan 34 000% i avkastning. Med andra ord, över 4 miljoner dollar! Det är en fenomenal resa som bolag har gjort.

Källa: The Motley Fool

Och i början av augusti 2018 nådde bolaget som första bolag i världen ett börsvärde av 1 triljon dollar!

Bolagets försäljning


Bolagets årliga försäljning har under 2011 till 2018 gått från 108,2 miljarder dollar till 265,6 miljarder dollar. Om man tittar på bolagets försäljning fördelat utifrån produktgrupper, ser man att det största bidraget kommer från försäljningen av Iphones. Idag står den försäljningen för mer än hälften av all försäljning.

Källa: Business insider Nordic
I slutet av 2011 var försäljningen mer diversifierad och Iphone bidrog med 39%, men man hade även ett stort bidrag från IPads och Mac, cirka 23% vardera. Idag är dessa två områden mindre än 20% av den totala försäljningen. Services, som är ett mer skalbart område, vilket jag hade hoppats skulle ha växt kraftigt står för drygt 13%.

Det som har hänt under andra hälften av 2018 är att det har kommit rapporter av en mättad Iphone-efterfrågan och även indikationer från leverantörer att det är problem med komponenter drivet av Trumps handelskrig med Kina. Mot bakgrund av detta, att priset på den senaste Iphone har nått i mitt personliga tycke orimliga höjder samt bolagets beroende av en produkt frågar man sig om detta blir en lavin som blir svår att få stopp på?

Apples värdering


Andra tecken på att bolagets risk hade ökat finns också att skåda om man tittar man på Apples värdering. Om vi fokuserar på bolagets P/E-tal, har det sedan 2011 hållit sig i intervallet 10-15. Varje gång det har kommit upp til 15 har det sjunkit tillbaka mot 10 igen. Man kan säga att bolaget har behövt växa in i sin värdering. Men från 2017 har P/E-talet dragit iväg bortåt 20, vilket är historiskt väldigt högt.

Källa: Macrotrends.net

Slutsats


Tittar man på ovan analys och beaktar aktiens nedgång från början av oktober, som eskalerade efter sin vinstvarning tidigare i veckan där P/E-talet närmat sig 10 måste man ställa sig en fråga. Den frågan är om det är dags att plocka upp aktien igen eller är det för tidigt?

Man ska inte glömma bort att bolaget tjänar fortfarande ofantligt mycket pengar samt sitter på en enorm kassa. Själv tror jag säkert att bolaget kommer att klara sig igenom detta och finna nya vägar.

Men jag tror att vi kommer att få se en viss Tech squezze och att aktier i bolag som Apple kommer att gå ned ytterligare.

Själv har jag sålt av mina aktier i Apple, dock försent tyvärr. Men jag kommer att följa aktieutvecklingen under våren och det är mycket möjligt att Apple kommer att vara en del av min aktieportfölj igen.

Berätta gärna om era tankar kring aktien här i bloggen.